Български език

1Предмети,задачи на бг.фонетика Фонетиката е дял на езикознанието,който изучава звуковата страна на езика.Предмет на фонетиката са говорните звукове.Задачите на фонетиката са:да изучи оворния звук като сигмент на единица;супер сигментните единици да изучи-ударение и интонация;да изработи правоговорните норми свързани с правилното произношение;помага за изработването на правоговорните норми необходими в практиката на книжновния език; Видове фонетика: Взависимост от фонетичните еди
Прочети реферат
Сист.изуч. на най-стария писм.засв.слав.език-така обозначаваме предмета на дисциплината СБЕ. В нач.на периода на неговото съществ.през 9-ти век се поставя създаването на староб.писменост, а краят на този период се свързва с разбора на ез.процеси през 11-ти век. След 11-ти век те дават основания за обособ. на среднобълг.период. Прасл. е езикът с който са си служили славяните в епохата, когато са представлявали относ. единна ез. и етническа цялост и това е езиковото наследство, което е в основата н
Прочети реферат


ПРЕДПИСМЕН ПЕРИОД ІV-ІX век 1.Преминаване на а-кратко в о – около VІІІв.-от заемки в гръцки, унгарски и румънски, славянски топоними в Гърция (унг. kakas, стбг. кокошъ) 2.Ятовата гласна е имала характер на широко е.В топоними от Гърция и Албания, в българославянски заемки в гр.,алб.,рум. се предава с дифтонгите йа,еа;в отделни райони от България е променяла гласежа си в а,е; pleava – плява Liabovo – Хлябово savov – сяно 3.За вокалната система на славянобългарските племена са били характерни две носовки, в кир
Прочети реферат
. 2. Аспекти на звука Човешката реч представлява специфична звукова вълна. Всяка звукова вълна представлява трептения на въздуха. В човешката реч трептенията на въздуха се създават от говорните органи. Например при музикалният инструмент китара трептенията се извършват от струните, а при човека от гласните струни. Трептенията имат различна честота те се измерват в херции. При човека важните трептения са от 80 до 8000 херца. Когато трептенията са под 80 херца , има усещане за болка, за главобо
Прочети реферат
20 + `1.Същност и функции на книжовния език. Книжовен език и диалекти.Книжовен език и език на художествената литература.Книжовен език и национален език. Книжовен език и регионално- писмени норми. _Книжовният език_ е историчски създадена върху основата на народните говори езикова формация, която съдържа общозадължителни и кодифицирани норми, отличава се по-голямо богатство и обработеност на изразните средства. _Книжовният език_ е език на художествената литература и публицистиката,на наук
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия