Български език

Русенски университет „Ангел Кънчев” факултет „Природни науки и образование” Реферат по Диалектология Изготвил: спец. БЕИ/Ф.No: Проверил: В исторически аспект на въпроса за формирането на българския книжовен език не може да се гледа като на единичен акт, като на едно решение осъществило се за няколко години или десетилетия. На този въпрос трябва да се погледне доста по-дълбоко в историчеси аспект и да се вземат под внимание историческите сведения за да се стигне до езиковите връзки меж
Прочети реферат
I. Обща характеристика на организационните форми на обучение – видове, предимства, недостатъци. Съществуват следните организационни форми на обучение: * Фронтална форма; * Групова форма; * Индивидуална форма. I.1. Фронтална форма на обучение. 1) Същност – при тази организационна форма учителят работи едновременно с всички ученици от класа, като непосредствено ги ръководи и общува с тях (разказва, обяснява, показва, въвлича ги в обсъждането на проблеми, демонстрира опити, прави инструктаж и
Прочети реферат


8.Методий определя Горазд за свой приемник.Пез септ.885г.идва на власт нов папа-Стефан v.При него политиката спрямо славянското духовенство се променя.В резултат мястото на Горазд заема немецът Вихинг.Предприет е унищожителен поход срещу слав.кники и техните разпространители.По-старите и по-опитните начело с Горазд и Климент са хвърлени в тъмница./Прогонените от немските войници Кирило-Методиеви ученици се разделят на групи.Една група от трима души се насочва към Б-я – Климент,Наум,Ангел
Прочети реферат
Творческа личност-човек осъзнал смисъла на човешкият живот и неговото изживямане.личността се чувства сигурна,не изпитва страх,защото е свободна и само и единствено тя може да й даде сигурност. Сашо Евтимов - това е името на един изключителен художник,човек с богата душевност и реалистичност! Всичко пречупено през неговото виждане е красиво и невероятно. Какво да кажа,че също така е кавалер,човек с обноски и прекрасна душа! Сашо Евтимов е и учител по изобразително изкуство в 8-мо ОУ „Кра
Прочети реферат
Ш У “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ТЕМА:”СЪЩНОСТ И ПРИЗНАЦИ НА ЕЗИКОВИЯ ТЕКСТ - ТЕКСТЪТ И НЕГОВИЯТ АНАЛИЗ” ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Общуването е сложен процес, в който се проектират психични, социални, културни, езикови параметри. За да е пълноценно трябва да могат да възприемат и да създават текстове с различни тематични, функционални, типологични и езикови характеристики. Затова и в обучението по българ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия