Други

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСОТЕТ " Н. РИЛСКИ" ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА " ПРАВО" КУРСОВА РАБОТА ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО ТЕМА : Синтагмата на Матей Властар Студент : Факултетен номер : Специалност : Право Курс : първи Форма на обучение : редовна Дата на предаване : Оценка : Съдържание : 1 . Увод : 1.2. Сведение на автора на "Синтагмата " ; 1.3. Въвеждане на византийския извор; 1.4. Характер на " Азбучната синтагма " ; 1.5. Преписи . 2. Изложение : 2.1. Оформяне съдържанието на византийски
Прочети реферат
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “_ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”_ ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ КАТЕДРА: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА ПРОТОКОЛ № 1 по дисциплина МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ ТЕМА: ИЗПИТВАНЕ МАТЕРИАЛИ НА ОПЪН ИЗГОТВИЛА: Цветлена Тодорова Лефтерова Първи курс Фак. N 0131 ШУМЕН 2012 С ъ д ъ р ж а н и е : 1. Т е о р и т и ч н а о б о с н о в к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. М е т о д и к а з а п р о в е ж д а н е н а о п и т а. . . . . . . . . . . . . 6 3. О п и т н и д а н н и и и з ч и с л е н и я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. И з в о д . . . . . . . . . . . . . .
Прочети реферат


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ Център за дистанционно обучение - София КАЗУС по ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ТЕМА : Достъп на България до структурните фондове, политики и програми на ЕС Изготвил: Фак. София , 2010г. Съдържание 1. Увод стр.3 2. Структурните фондове на ЕС стр.3 2.1. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) стр.4 2.2. Европейският социален фонд (ЕСФ) стр.5 2.3. Кохезионeн фонд стр.5 2.4. Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство - секция “Ориентиране” стр.5 2.5. Финансов инс
Прочети реферат
“АЛБЕНА ТУРИСТ СЪРВИЗ – АТС” ЕООД Б И З Н Е С П Л А Н - 2002г. “Албена Турист Сървиз-АТС”ЕООД е регистрирано В Софийски градски съд по фирмено дело №15307/99г. с основен предмет на дейност туроператорска и турагентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, както и всякаква друга дейност , която не е забранена от закона. Капиталът на дружеството е 100 000/сто хиляди/ лева. ПРЕДЛАГАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ -продажба на почивки и тур. услуги в българските черноморски и п
Прочети реферат
Всяка система има такива качества – и то съществени, които отсъстват у нейните части. Съществените свойства на системата произтичат от ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО между нейните части, а не от тяхното действие по отделно. За това , ако системата бъде разделена губи своите съществени свойства. Поради тази причина, системата не може да бъде разбрана чрез анализ. Необходимо условие един обект да бъде система е наличието на елементи, но достатъчно условие е наличието на отношение между елементите. Сп
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия