Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание Електронният бизнес се характеризира с висока степен на риск и това задължава всеки, който влиза в бизнеса да има указание за действие. Това указание е бизнес планът. Бизнес план – документ с детайлно развита стратегия и тактика за успешен бизнес. Един от най-сигурните начини за снишаване на риска, е един добре развит бизнес план, който може да преследва няколко цели. Най-скромната цел – това е проверка на бизнес идеята. Всеки бизнес гони резултат
Прочети реферат
Тема 3 Система от икономически показатели за оценка - има пирамидален характер на върха на пирамидата има най-малък брой показатели. Там са обобщаващите папки. По-ниско са конкретни показатели - фактори, с които се обяснява състоянието на обобщаващите показатели. Финанс. правило – установено от практиката на фирмите не е записано в нормативни документи. Знае се, че този, който не съблюдава финанс. правила ще стигне до фалит. Оценката може да се прави и по други критерии, освен по финансови
Прочети реферат


БИЗНЕС ПЛАН на проект по Програма САПАРД за оборудване на фуражен цех и закупуване на специализирана техника в земеделско стопанство за отглеждане на патки (име на проекта) “Амон Ра” ООД, гр. Тутракан (име на кандидата) Сума на инвестицията: 1 940 842.35 лв. Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни. Подпис/печат: ............................... Забележка: В таблици от 1 до 11, на настоящия бизнес план се вписват данни свързани със земеделската дейнос
Прочети реферат
1. СЪЩНОСТ НА ПЛАНИРАНЕТО. Планирането е една от най-важните управленски функции. Без нея управлението е немислимо, доколкото е винаги свързано с намерения за бъдещето, желани промени, постигането на определени цели. Реализацията на целите е винаги съзнателен процес и за най-правилното и хармоничното му осъществяване е необходимо да с извърши планиране. Умението на човека да предвижда бъдещето и да ориентира своята дейност съобразно тези предвиждания и целите, които си е поставил, го от
Прочети реферат
Бизнес план на „Автотрайд” ООД гр. Варна Увод: Целта на настоящия бизнес план е да обоснове необходимостта от предоставяне на дългосрочен бизнес кредит за оборотни средства на фирма Автотрайд ООД (гр.Варна) за обезпечаване на текущите си потребности за продължителен период от време. Необходимостта от увеличаване на оборотните средства на Автотрайд ООД е свързана с нуждата на фирмата да вложи значителни средства в материални запаси с бърза обращаемост, за да увеличи своя финансов рез
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия