Други

11 Тема първа ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНТРОЛИНГА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ § 1. Същност на контролинга като съвременна концепция за управление на бизнесаПонятието „контролинг” произхожда от английската дума „to control”и най-общо в икономически смисъл означава управление и наблюдение.Управлението означава и изисква поставяне на цели и на контрол по тяхно-то реализиране, поради което контролинговата концепция обхваща целия комплекс от задачи, свързани с планирането, с регули
Прочети реферат
РЕФЕРАТ върху “ОБЩА ТЕОРИЯ НА ЗАЕТОСТТА, ЛИХВАТА И ПАРИТЕ” (стр. 14,глава 24) на Джон Кейнс Изготвил: Мария Атанасова Бънева Фак.№ 0708472033 Стопанско управление- задочна форма на обучение ІІІ курс- І семестър „Трудностите са не в новите идеи, а в мъчното освобождаване от старите” Дж. М. Кейнс 30-те години на ХХ век: британският икономист Джон Мейнард Кейнс публикува своята “Обща теория на заетостта, лихвата и парите”, книгата, която повече от всички други икономически трудове на XX век нанася п
Прочети реферат


РОЛЯТА НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В ХРАНЕНЕТО НА РАСТЕНИЯТА – ролята на АЗОТА (N) АЗОТНО ХРАНЕНЕ Азотът е химичен елемент, в чиито външен вид няма нищо забележително. Дори той е твърде невзрачен – без цвят, без вкус и при това доста инертен. Огромно количество азот ни заобикаля от всякъде, а ние просто не го забелязваме. Всички предмети в Земята са “потопени” във въздушния азото - кислороден океан. Много метали страдат от това въздушно окръжение поради агресивното действие на енергичния кис
Прочети реферат
Тема № 8 Търсене на труд Комбиниране на труд и капитал – закон за намаляваща възвращаемост. * На трудовия пазар търсенето на труд се формира от индивидуалното търсене в основната пазарна клетка – фирмата * Търсенето на труд във фирмата се разглежда при описаните условия за съвършената конкуренция на пазара на труда * Освен тях като необходими условия за извършване на анализа се приема,че : -технологията и капитала в определен краткосрочен период не се изменя. -за работодателите единстве
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия