Други

1.Планиране на инвестицията и калкулиране на стойността и. Идеята на проекта е да се започне и развие дейност в сферата на услугите. Обектът , в който ще инвестираме представлява видеозон, предоставяща видеокасети и DVD под наем. Като нейно местонахождение е избран пловдивския квартал Ж.К Тракия. В новопостроен жилищен блок е наето помещение от 300 кв.м., което се намира на изключително стратегическо място, заобиколено от две училища, детска градина, магазини, кафенета и десетки блокове. Изхо
Прочети реферат
СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА ПЪРВА Анализ на фирмената дейността на “Елит” Варна 1. История на фирмата 2 2. Анализ на продукта 2 3. Анализ на външната среда 3 3.1 Макросреда 3 3.2 Микросреда 4 4. Анализ на пазара 8 5. Маркетингова стратегия 9 ГЛАВА ВТОРА Анализ и оценка на потенциала на предприятието 1.Машини и оборудване 11 2.Персонал 11 ГЛАВА ТРЕТА Перспективно планиране и финансов анализ 1.Цели на фирмата 15 2.Стратегическо алтернативи 16 3.Финансов анализ 18 4.Препоръки на базата на финансовия анализ 24 ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочети реферат


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ЕТ”ТЕЛЕЦ-99” Съдържание * Основна информация за фирмата, кратка история и резюме * Раздел I Мисия на фирмата * Раздел II Цели на фирмата * Дългосрочни * Средносрочни * Краткосрочни * Раздел III Анализ на външната среда * Икономически фактори * Фактори на политикоправната среда * Социо-демографски фактори * Технологични фактори * Раздел IV Анализ на вътрешната среда * Финансови ресурси * Материални и информацио
Прочети реферат
7. Модели на планиране Моделите на икономическото планиране се основават на съответните подходи на икономическото планиране. Докато в подходите се дават дейностите в отделните етапи на икономическото планиране, то в моделите се разкриват участниците в процеса на икономическото планиране и взаимодействието между тях. Трябва да се покаже взаимоотношението между домакинствата, бизнес единиците, държавата, пазара. Тъй като моделите на икономическото планиране са свързани с промените в
Прочети реферат
система, технология или нов начин за производство на нещо, нова техника, нова организация на производството, формиране на нов пазар и т.н. По-важните характеристики на личността на предприемача са: -висок творчески потенциал на личността; -необходимост от самостоятелност и независимост; -склонност към поемане на риск в различните му форми, но не хазартен, а добре обмислен и претеглен риск; -склонност към постоянен, упорит труд и пълно себеотдаване; -готовност за бързи действия и вземане н
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия