Други

П А З А Р Е Н П Л А Н П Р А К Т И Ч Н А Р А Б О Т А разработена: П. Йорданова Разработване на пазарен план имащ за цел определяне на маркетинговата стратегия на дадена фирма. За целта трябва да се: 1. Да се мотивира избора на маркетинговата стратегия. 2. Да се съдържат основните елементи на 13маркетинга: - разработване на метод за определяне на цената - избор на канали за реализация на стоки - организация на сервизната мрежа - анализ на изпълнение на целите на плана, като за целта трябва да приложите о
Прочети реферат
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград Икономически факултет БИЗНЕС ПЛАН На: ЕООД “Хляб и хлебни изделия” - гр. Благоевград гр. Благоевград Увод С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр. Благоевград за период от три години. Данните посочени в този бизнес план са ни предоставени от счетоводството на дружеството. В основни линии ние ще разгледаме основните аспекти на финансовото състояние на д
Прочети реферат


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦИУН БИЗНЕС ПЛАН за изграждане на закрит паркинг Съдържание: * Резюме * Описание на търговското дружество * Правно-организационна форма * Мисия и цели * Краткосрочни цели * Дългосрочни цели * Представяне на услугата * Описание на услугата * Ценоразпис 4. Анализ на пазара * Графично изображение отн. дял на разходите на домакинствта за други услуги от общите им разходи * Икономическа характеристика на регионално ниво 5. Маркетингова стратегия 6. Финансов раздел *
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО гр.София КУРСОВА РАБОТА По Демография На тема: Възпроизводство на населението Спец.:Икономика и организация на труда Гр.София Населението на България, една от най-старите държави в света, представлява политическо и социално обединение на съществуващите в нейните граници народи и етноси. Формирането на българската нация е дълъг и сложен процес. Стратегическото значение на географското положение на България е привличало много заселници
Прочети реферат
Икономически факултет БИЗНЕС ПРОГРАМА На: “Петрол” АД – Благоевград за периода 1998г. – 1999г. І.Кратка история През 1919г. американската петролна компания “Стандарт ойл къмпани” построява в Бургас малка фабрика за производство на бидони и склад за петролни продукти. По-късно през 1932г. е образувано българското акционерно дружество “Петрол”. През 1948г. се създава държавното стопанско обединение “Петрол”, което през 1986г. е преобразувано в комбинат “Петрол”. През 1990г. същото се реорганизи
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия