Екология

НОВ БЪЛГАРСИ УНИВЕРСИТЕТ гр.СОФИЯ КУРСОВА РАБОТА По –дисциплина „Основи на екологията” Тема: „Защитени територии” Съдържание: 1.Защитени народни паркове: Народен парк „Витоша“ Народен парк „Ропотамо“ Нараден парк „Пирин“ Народен парк „Стенето“ Народен парк „Златни пясъци“ Народен парк „Етър“ Народен парк „Русенски Лом“ 2.Защитени резервати Резерват „Парангалица“ Резерват „Камчия“ Резерват „Боатин“ Всички категории защитени обекти са интересни в нау
Прочети реферат
[Екология - лекция] October 17, 2008 Развитие на концепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в България * Същностна база на устойчиво развитие Заражда се в началото на 80-те години,но корени може да се търсят още в прединдустриалната епоха А) Устойчивото развитие е развитие,което удовлетворява нуждите на настоящето поколение,без да подлагат на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Централната идея е съобразяване задоволяването на човешките потребност
Прочети реферат


Деница Иванова,ф.№902 Хигиена на атмосферния въздух. Атмосферно замърсяване.Хигиенна характеристика на атомосферните замърсители.Последици от замърсяването на атмосферния въздух. Хомоналната хигиена изучава влиянието на природните и социални фактори върху здравето на човека в условията на жилищната среда.Въз основа на тези проучвания се разработват хигиенни норми за осигуряване на най-добри условия на живот.От елементите на природната среда за съществуването на човека най-голямо
Прочети реферат
ТЕМА 2/ ЗАНЯТИЕ 1 АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА. ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРАТА. Атмосферното замърсяване, смятано до неотдавна за локален градско-промишлен проблем,влияещ неблагоприятно върху човешкото здраве, сега е остър глобален проблем с многобройни измерения. По време на преноса в атмосферата емисиите от серни и азотни оксиди и въглеводороди претърпяват сложни физико-химични реакции, които формират киселинни валежи, амониеви сол
Прочети реферат
.Въпрос.21.Целта на изграждане на м.с-ма на водите е получаването на достатъчна информ ация за оценка на актуалното качествено и количествено състояние на водите, идентифицир ане на негативни п-си, прогнозиране развити ето на тези п-си и др.Необходимо е предварително да се определи каква м. с-ма ще се изгражда:за подземни или повърхностни води, целите за к’ е предвидено използването на водата, т.е. за питейно битови, промишлени или др. нужди.При определяне на показателите за наблюдение и изм
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия