Екология

К У Р С О В А З А Д АЧ А ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА “БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЕКОЛОГИЯ” София 2006г. Задание :Електроинсталациите за променливо напрежение и постоянно напрежение на едно и също място ли се заземяват? Една от най – важните мерки за безопасност е заземяването на електрически уребди. Това заземяване се нарича защитно и представлява съвкупност от заземяващи проводници и заземител. За заземяващи устройства с различно предназначение се използват естествени и изкуствени заземи
Прочети реферат
В резултат от човешката дейност се образуват различни отпадъци,които попадат в околната среда.Те предизвикват нежелани изменения в екосистемите,като увреждат естествената основа за съществуването на живота и самите живи организми. Важен компонент на околната среда са водите.Тяхното качество оказва огромно влияние върху екологичното равновесие.Вследствие на бързото развитие на промишлеността и урбанизацията потребностите от вода в целия свят непрекъснато нарастват. Успоредно с т
Прочети реферат


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Факултет „Инфраструктура” Катедра „Национална и регионална сигурност” КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ За мъртвите, живите и неродените Студент: Ръководител: Боряна Димитрова доц.Ботев Фак№245113 Група№5420 София 2008 Увод : Темата на настоящата разработка е свързана с аварията в АЕЦ Чернобил, довела до серия от последици както за екологичното равновесие, така и за човека. Този въпрос вълнува и днес. Преди 20 години една катастрофа п
Прочети реферат
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” Аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствия 26 апреля 1986 г. ………………………….. IV курс, Руска филология Фак. № 0402015 Пловдив 2007 Авария на Чернобыльской АЭС явилась крупнейшей в истории атомнойэнергетики. Объективное понимание ее экологических, социальных, медицинских и психологических последствий- предмет многолетнего изучения специалистов многих стран. Чернобыльская АЭС расположена в 18 км от районного центра (г.Чернобыль)и в 150 км от г.Киев
Прочети реферат
Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Гр.Бургас Факултет:Природни науки Специалност:Екология и опазване на околната среда,група 12,фак.№615 Курсов проект по очистване на газови флуиди Абсорбция Изготвил: Проверил: д-р Х.Генчев Елизабет Маденджиян ........................ Въведение Абсорбцията е п-с на поглъщане на газове или пари от течност.Различаваме физична абсорбция,когато разтворения газ не взаимодейства химически с абсорбента и хемисорбция,когато в системата се образуват химични съединени
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия