Екология

Екосистема Първи употребява понятието екосистема A.Тенсли,1935г.Той дава определението-комплекс от живи организми и абиотичните условия за тяхното съществуване. Сукачов дава друго определние – сложен комплекс на живите същества и взаимодействащите с тях материално-енергетични връзки. Одум – всяка единица включваща всички съвместно функциониращи организми в даден участък и взаимодействащи с околната среда по такъв начин,че потокът на енергия създава строго определени биотични стру
Прочети реферат
1.Предмет и определение на екологята Понятието екология идва от ейкос(жилище) и логия(наука). За 1 път е споменато от Хекел – под екология той разбира отношенията на организмите с околната среда а по късно и взаимоотношенията м/у организмите. Екологията изучава влиянието на външните условия в/у организмите.,а съвременната над организмовите с-ми. – популация и биоценоза Популацията това са организми от 1 и същи вид които обитават определена територия Биоценозата е съвкъпност от популации
Прочети реферат


ТЕМА 2: ОСОБЕНОСТИ НА РАДИОАКТИВНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ СЛЕД АВАРИЯ В АЕЦ. 1. Класове събития свързани с йонизиращи лъчения – във връзка на тежестта на последствията и целите на аварийното реагиране при събития възникнали с източници на йонизиращо лъчение се различават следните класове: Клас обща авария - авария,при която се осъществява изхвърляне на радиоактияни в-ва и облъчване на персонала и неселението.При обявяване на обща авария се предприемат незабавни мерки за намаляване на последст
Прочети реферат
АГРОЕКОСИСТЕМИ: КЛАСИФИКАЦИЯ, РЕСУРСИ И ПРОЦЕСИ -Термините агроекосистема, земеделска система и селскостопанска система са били използувани, за да се обяснят селскостопанските дейности, представени от група хора. -Хранителна система е широко понятие, което включва земеделското производство, местоположението на ресурсите и преработката и маркетинга в рамките на земеделския район и/или страната. Очевидно, агроекосистемата може да бъде дефинирана на всяко равнище, но тези нива набляга
Прочети реферат
Устойчиво използване на енергийните и водни ресурси Устойчиво използване на енергийните ресурси 1.Класификация на ЕС – делят се на 2 групи а)групата на невъзобновимите ЕС – делят се на 2 подгрупи: -изкопаеми горива – въглища, петрол и природен газ Изгарянето на твърди изкопаеми горива е най-разпространения начин за производство на Е. Всеки един от процесите в рамките на това произвпдство влияе негативно в/у ок среда. В хода на процеса се отделят емисии на въглероден двуокис, серен диокси
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия