Екология

Тема 1 Съвременни определения на екологията.Предмет,същност и онсовни задачи. За пръв път терминът екология е употребен от немския зоолог Ернст Хекел-1869г.Този термин произлиза от гръцките думи-икос-дом и логос-наука. Екологията е наука за дома в биотопа и екотопа,които бключват живата и неживата природа.Хекел осъвършенства своята теория като наука за дома и взаимоотношенията между организмите в него. Екологията е обща наука за отношенията м/у организмите и околната среда,създаваща усл
Прочети реферат
Екология- Лекция 10 Системни условия за устойчива икономика 1. Необходимост от промяна в подхода за измерване на ик. растеж – сега се използва общоприет измерител – БВП.Приет е 1931г. БВП – стойност на степента и условията за 1г. в границите на 1 д-ва. Когато се сравняват няколко страни се използва паритета на БВП за да има съпоставимост. До каква степен БВП отразява цената на вложените прир. ресурси, на изхабените еко системи, които са материална основа за самия растеж и от там за БВП. БВП – не
Прочети реферат


Кръговрат на в-вата в природата Всички в-ва на нашата планета се намират в кръговрат.Различават се геологичен(голям) и биотичен(малък) кръговрати. Геологичен кръговрат – резултат на разрушаване отнасяне на продукти от въздушните течения. Биотичен к-т – протича в екосистемите, в този случай хранителните в-ва от почвата и водата се акумулират в растенията и организмите.След загиването им под действието им на почвата микрофлора и мизофауна,органичното в-во отново се разлага до минерални
Прочети реферат
Зоогеографско разпространение дивеча Според Закона за лова под дивеч се разбира всички птици и бозайници, които живеят в страната постоянно или временно на свобода или в диво състояние. Дивечът отглеждан в клетки за ценни кожи, е обект на промишленото дивечовъдство. Дели се на две основни групи: пернат /хвъркат/-птици и космат-бозайници. Освен това дивечът се дели на едър и дребен. Към едрия пернат дивеч се отнася глухарят, а всички останали птици спадат към дребния. Към едрия космат диве
Прочети реферат
МИКРООРГАНИЗМИ И ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ АКТИВИРАНИ ОТ ТЯХ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАМЪРСЕНИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ ПОЧВИ І. Окисление на сулфиди, елементна сяра и феро желязо. Окислението на тези химични видове се извършва с каталитичното участие на бактерии от различни родове като : Acidithiobacillus_,_ Leptospirillumq Sulfolobus_,_ Sulfobacilus_,_ Acidianus и др. По-важни представители от тях са : Thiobacillus ferrooxidans_,_ Thiobacillus thiooxidans_,_ Leptospirillum ferrooxidans. Нормални за жизнената им дейност и проявление на тяхната каталитична роля са рН 1.4 – 3.5 и to 5
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия