Екология

1.С-ма „човек – околна среда” С-мата „човек – ОС” е една много сложна екологична с-ма, която е съставена от различни разновидности на подсистеми и условия на тяхното функциониране. Околната среда е съвкупост от естествена, изкуствена и социална среда. Тези 3 подсистеми си влияят взаймно, а по отделно или пък в съвкупност те действат и в/у човека. Естествената среда е биосферата. Това е заобикалящия ни свят. Изкуствената среда е видоизменена природа. Тази среда включва всичко създадено о
Прочети реферат
Въпрос.1. Водата е един от основните компоненти на природната среда (п.с.) от чието качествено и количествено състояние зависи равновесието в природата и съществуване на живота като цяло. Водата участва в структурата на човешкия организъм и съставлява около65% от телесната маса. Тя е абсолютно необходима за човека. Водата има значение за промишлеността и селското стопанство. Тя определя и равнището на санитарната култура. Разходът на вода в различните страни се измерва с различни цифри, к
Прочети реферат


Екологична политика – същност и основни инструменти (институционални и правни) Екологичната политика е съставна част на политиката за устойчиво развитие, заедно със социалната и икономическа политики. Екологичната политика по своята същност се определя като съвкупност от институционални, правни, икономически и пазарни инструменти за въздействие върху поведението на икономическите субекти и потребителите като цяло, с цел опазване на околната среда. Когато говорим за няколко групи
Прочети реферат
Въпрос1: В резултат на развитието на индустриалните производства, увеличената употреба на природни ресурси, транспорта и др. дейности рязко нарасна въздействието на човека в/у ОС. От там следва че трябва да се осъществява организиране и контрол на състоянието на ОС, и нейните непрекъснати изменения в резултат на естествени процеси и антропогенната дейност. В резултат от антропогенните изменения има необходимост от специална информационна система за наблюдение и анализ на природната
Прочети реферат
Нов Български Университет Гр.София Реферат На тема: Основни свойства на почвата – обект на екологична оценка и рекултивация Образуване на почвите . Основни химични свойства Почвата е най – горния повърхностен слой от земната кора , които претежава свойството плодородие. Почвата е продукт от взаимодействието на организмите с литосферата.Тя е резултат от процесите изветряне и почвообразуване.Чез изветрянето на скалите на сушата се подобряват механично и се изменят химично. Получените
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия