Философия

Гергана Динева Антропологическият преход външно – вътрешно (сетивност – чувствителност) Целта на това кратко изследване е не толкова да ни изясни понятията сетивност и чувствителност като устойчиви самостойни категории, описващи човека, колкото да покаже пътя за разбиране на твърде важния преход между тези две важни за осмислянето на човека понятия, който ни дава задълбочен поглед върху осъзнаването на човешката субективност, като специфично живо цяло. Именно спецификата на удържа
Прочети реферат
гр.София по Изготвил: Философия в превод от гръцки означава любов към мъдростта. Не може да се даде определение за предмета на философията, защото той обхваща съществуването, битието, религиите – всичко, което заобикаляло и заобикаля човека. Методически, философията е разделена на школи, подобно на всички социални науки. От къде започва философията – може би от Елада. Множеството философи, които по - скоро се борят да бъдат и се считат за такива като глави на школи или като техни представ
Прочети реферат


С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т „ СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И ” К У Р С О В А Р А Б О Т А по История на философията Тема: Анархията – убежище на скептицизма. Изготвила: Мария Георгиева Янчева Факултетен номер: 51032 Специалност : „ Политология”, I курс Проверил: Проф. С. Йотов София 2008 Анархия (αυαρχία) е дума от старогръцки произход, производна от съществителното αρχή (начало, принцип, власт, длъжност) и представката αυ (без). Първоначалното й значение е „липса на водач, управник, властник или во
Прочети реферат
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Философски факултет Катедра – Логика, етика и естетика тема: "Pro-choice" vs. "Pro-life" Първи курс, специалност Философия Име:Михаела Михайлова Димитрова, фак. № 02370 Научен ръководител: Валентина Кънева В част от своята книга- "От Франкенщайн до Доли" Станка Христова разглежда проблема за аборта. Един от най-продължително, многостранно, аргументирано и до голяма степен резултатно дискутираните проблеми в биоетиката. Проблем по който няма единна по
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия