Философия

1.Предмет, задачи и функции на философията. Философията има четири форми: философия, наука, изкуство, религия. Предметът на философията е любов към мъдростта. Философията е наука за познанието, мисленето и истината; наука за отношението между битието и съзнанието; наука за най-общите закони; наука за светогледа; наука за всеобщото. Всяка философия включва в структурата си онтология и гносеология, логика, психология, етика и естетика. Философията е наука за причинността и е в отговор на въп
Прочети реферат
1.Философията като културен Феномен-Фило софията е рожба на духа отскуб- нал се от прег-ръдката на мита който безраздел но е властвал в архаичното об- щество.Създало то се многообра зие доказва мне нието че филосо фите са толкова колкото са фило софите.Затова дори едни и същи въпроси вълнуващи хо рата от древнос тта в различни времена и от раз лични филосо- фи се тълкуват различно.Философските пробле ми са завидно постоянни а откритите вед- нъж идеи се включват към общото наслед- ство и са в
Прочети реферат


1-1.Философията като наука.Същност и специфика на философското знание Философията е най-древната наука-възниква през 9-7 век пр.н.е. паралелно във всички центрове на човешката цивилизация:Китай, Египет, Индия, Гърция и Рим.В периода на историческия си генезис тя обхваща цялото човешко познание за природата, обществото и мисленето, не разчленено на самостоятелни науки, както и гениалните догадки на древните мислители.С други думи философията представлява достигната мъдрост на човечествот
Прочети реферат
Теории за безсъзнателното *действие извършвано автоматически,рефлекторно т.е. причината му още не е успяла да стигне до съзнанието. *активни процеси,к пряко не участват в съзнателното отношение на субекта на действие и затова в даден момент не се осъзнават *за обозначаване на 1 особена психическа област,където се съсредоточават вечни и неизменни явления,мотиви,смисълът на които се определя от инстинктите и е недостъпен за съзнанието. Според концепцията на Фройд психиката на човека се о
Прочети реферат
Рационалистически евдемонизъм.Сократ тема 4 Философията на античността включва Древна Гърция и Рим.Тя претърпява дълга еволюция от раждането си 4-5век пр.хр.в лоцето на йонийската школа/включва най-вече Милецката школа/Възниква още Италианската школа включваща Питагорската и Елейската школа.След това е античния период Кламческия 5-4век известен с натур.философията.Зарайда се антропологична тенденция т.е.акцента е в/у основата на човека.Тук влизат софистите,Платон,Сократ,Аристотел и Со
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия