Финанси

1. Лизингови сделки Лизингът е съвременна форма на кредитиране, която предлага повече предимства в сравнение с банковия заем. Лизингът е най – прекия път да се придобие необходимата стока или оборудване, без да се влагат наведнъж крупни парични средства. Лизингът е договорно споразумение, при което едната страна, наричана лизингодател, собственик на даден актив, предоставя правото за ползването на този актив на втора страна, наричана лизингополучател, при определен срок и при конкретн
Прочети реферат
Обща теория на митата. Мениджмънт на митата. Особености и предназначение на митата. Митата са едни от най-старите представители на косвеното данъчно облагане.Те са се появили при наличието на две условия: международен стокообмен и наличието на митнически граници. Митата са данъци,с които се облагат стоките, които се внасят, а рядко и изнасят. Главното им предназначение не е задоволяване на фискалните потребности на държавата, а регулиране на международния търговсеки обмен. Това означав
Прочети реферат


МИТА Мита - вид косвен данък, който се използува като средство за регулиране на външната търговия и външноикономическите връзки. С мита се облагат вносните износните и транзитните стоки в момента когато преминават митническите граници на държавата. Митата изпълняват две основни функции: * икономическа (регулираща) * фискална 1998г. - 12% от очакваните данъчни приходи и 1.7% от очаквания БВП. Организацията структурата и видовете на използуваните мита във всяка страна е в зависимост от избора н
Прочети реферат
НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ 1. Начини за облагане с данъци Данъчната теория и практика познава следните начини за облащне~с'данъци, а именно; _-_ поголовно облагане; - пропорционално облагане; - прогресивно облагане;- регресивно облагане; - контингентно или т.н. у нас разметно облагане. Поголовното облагане е най-старият и най-несправедлив начин за облагане с данъци Същността му се изразява в то­ва, че всяко физическо лице (навършило определена възраст) се" облага с един и същ р
Прочети реферат
Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме. * Източници на публични финансови средства: В случая става дума за икономическите източници на финансови средства. Те могат да се разграничат на вътрешни и външни: * * Вътрешните източници на финансови средства се свеждат до БВП и националното богатствона съответната страна , на дадено национално стопанство.Първостепенно значение има БВП, който изразява съвкупната стойност на всички, произведени в националното ст
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия