Финанси

ВЪЗНИКВАНЕ , ФОРМИРАНЕ И СЪЩНОСТ НА ДЪРЖ. БЮДЖЕТ 1.Възникване – Бюджетът е сравнително нова финансова категория.Възниква-нето и формирането му е свърза Но с три основни причини: -висока степен на развитие на стоково паричните отношения -изграждане на централизирана държава -установяване на парламентарно демократична форма на управление. Финансовата история разполага с данни за бюджетоподобна прак- ка още от епохата на робовладелската държава. От 11.в. до 18.в. в различните страни се въвеж
Прочети реферат
ОБЩА ТЕОРИЯ НА МИТАТА. МЕНИДЖМЪНТ НА МИТАТА І. Митата притежават всички основни черти на данъка – те са парично плащане на юридическите и физическите лица, които внасят или изнасят стоки. Това плащане има задължителен и непротиворечив характер. Събирането на данъци е подчинено на една главна цел – покриване на държавните разходи, т.е. главното им предназначение е задоволяване фискалните потребности на държавата, а на митата е регулиране на международния търговски обмен. Митата са прих
Прочети реферат


Източници на финансиране Същност на финансите на фирмата – финансите на фирмата са едно от важните звена на финансовата система. Както финансите въобще, така и финансите на фирмата се свързват с парите и обикновено се отъждествяват с паричните потоци, които произтичат от дейността и обслужват дейността на фирмата. Финансите на фирмата са парични средства, които изразяват движението, съпоставянето и ефективното балансиране на паричните потоци – постъпленията и плащанията на предпри
Прочети реферат
ДанъЧна система. Хипотеза за единствениЯ данък. Съвременните данъчни системи са плуралистични, т.е. състоят се от няколко (десетки) на брой данъка. През последните години все повече се налагат някои нови изисквания към данъчните системи, което се отнася до всички страни. На първо място данъците в националните данъчни системи да се доближават до тези типични в националното световно стопанство. Това уеднаквяване се налага поради изискването (на второ място) данъците да не пречат на функци
Прочети реферат
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЛАЩАНИЯ Международните плащания възникват на основата на осъществ. На международно икономически, финансови и др. взаимоотношения между субекти от различни национални стопанства.Те са взаимоотношенията при които възникват вал.вземания и задължения. Първоначално те се появяват на базата на външно търговските взаимоотношения и са нарзривно свързани с тях. С разширяването на обектите на межд. Икономически отношения т.е. услуги, инвес
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия