Финанси

Концепции за ролята на държ.разходи. Държавните разходи и въздействието им в/у икономическите и социалните процеси 1-ви теоретичен фундамент – „минималната държава” на Адам Смит. Пазарът разполага ресурсите и държавата е освободена от задължението да направлява ик.агенти. задълженията и се свеждат до защита с/у външна агресия и с/у несправедливост причинена от други хора.Държавата трябва да разходва до 1/10 от създаваните от частното стопанство ресурси. 2-ри теоретичен фундамент – Уче
Прочети реферат
Митническо посредничество. Митническо облагане. Икономика на митническото посредничество. Митническото посредничество представлява съвкупност от дейности, при които митническите агенти защитават интересите на икономческите агенти пред митническите служители. Както всяка стопанска дейност и митническото посредничество трябва да бъде управлявано съобразно изискванията на пазарните закони. Важно значение имат: * Започването на посредническите операции. * Локализирането на посред
Прочети реферат


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАЗАР И ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ Основни индикатори на пазара на ценни книжа Всеки пазар има свое специфично съществуване. Определяща роля има съвкупността от показатели, която всеки инвеститор трябва да наблюдава и включва в своите планове. Индикаторите са важна част на инвестиционните решения. На тази основа важно значение за пазарната политика имат следните индикатори: - обобщеният индекс на Ню-Йоркската борса - индексът стандарт на Пауърс-500 - индексът средна линия
Прочети реферат
Косвени данъци – обща характеристика; ролята им като ценообразуващ фактор. Индивидуални и генерални косвени данъци. Тенденции в развитието им. Косвените са данъци върху продажбите, потреблението и консумацията. Те се калкулират в цените и по този начин с покачването им се увеличава крайната цена и от там се намалява потреблението. Видове косвени данъци – Данък върху добавената стойност /ДДС/, Акцизи и Мита. Данък върху добавената стойност Дължимия ДДС се получава като разлика между На
Прочети реферат
ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 1. Същност и видове инвестиции Инвестиция - капиталово вложение, което се прави с цел да се получават положителни ефекти за период, по-дълъг от една година. Инвестициите в съвременното търговско дружество изискват вземането на два типа решения, които са взаимно свързани помежду си. Първият тип са капитало- бюджетните решения, вторият тип са решенията за финансирането. При капитало-бюджетните решения се определят активите, в които да се инвестира капитал.
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия