Финанси

Какво е значението на парите В 21 век тези малки хартиени листчета са успели да се превърнат в господари на хората,а тяхното количество(броят на нулите) им придава още по-голяма власт.Едва ли когато, в миналото,древните хора са ги създали,са си мислели,че парите ще бъдат от такова голямо значение за съвременните обитатели на планетата Земя. Нормално е наши дни съществуването без пари да е немислимо.Те са една необходимост за човека,но въпросът е дали в 21 век те са просто средство или цел в ж
Прочети реферат
Университет за Национално и Световно Стопанство София Курсова работа По дисциплината: Корпоративни финанси На тема: Лизингът- нетрадиционна форма на финансиране на ДМА Разработена от: Проверяващ: София СЪДЪРЖАНИЕ: * УВОД * ИЗЛОЖЕНИЕ * История на лизинга * Същност на лизинга * Основни причини за избора на лизинг като форма на финансиране * Предимства на лизинга * Лизингов договор * Видове лизинг * Очитане на лизинга * ЗАКЛЮЧЕНИЕ * ПРИЛОЖЕНИЕ * ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА УВОД В икономиката на вся
Прочети реферат


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ ПОДГОТВИТЕЛНА ПРОГРАМА МВАМ 013 ФИНАНСИ ____________________________________________________ КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА “Данък върху добавената стойност в Република България” СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ: Милена Пламенова Владимирова хон. ас. Никола Георгиев Ф. № F 46371 СЪДЪРЖАНИЕ Използвани съкращения 3 Въведение 4 * Възникване на ДДС 5 * Характеристики на ДДС 6 * Обхват на ДДС 6 * Териториален обхват * Предметен обхват * ДДС регистрация 8 * ДДС ставка 9 * ДДС номер 10 * Документация
Прочети реферат
БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 1.Същност Съвременните банки предлагат на своите клиенти множество продукти и услуги и осъществяват различни видове банкови операции. В икономическата литература банковите сделки и операции се разделят по различни признаци. Така например, Закона за банките разграничава две категории банкови сделки. Първата категория банкови сделки може да наречем сделки, свързани с основната банкова дейност и включва4: - публично привличане на влогове; - инвестиции за своя сметка и н
Прочети реферат
_Балансираната_ _система_ _от_ _показатели_ _- цели_ _и_ _показатели,_ _организирани_ _в четири_ _направления:_ _„__Финансово”,_ _„Отношения_ _с_ _клиентите", „Вътрешни_ _бизнес_ _процеси",_ _„Познания_ _и_ _развитие"._ Балансираната система от показатели предоставя на ръко­водството на компаниите цялостна структура, която привежда визията и стратегията на организациите в последователен набор от показатли за нейната ефективност. Много компании използ­ват девизи, за да информират служителите си з
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия