Финанси

Държавен бюджет. Структура. Принципи на изграждане. Видове бюджети. Държавния бюджет свързва очакваните приходи и предложените разходи за бюджетен период в рамките на една календарна година, дава представа за тяхното състояние и движение през годината. Държавния бюджет се гласува от парламента със закон за бюджета, а изпълнението му е поверено на изпълнителната власт ( министерски съвет). „Закон за бюджета”Действащ принцип при бюджета е докрая на бюджетната година всички планирани п
Прочети реферат
ДЪРЖАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ /ПАРИТЕ/. Държавните финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща преблизително половината от паричните потоци в икономиката. Става дума за: ~ ПП, свързани с подръжката на икономическата и непроизводствена сфера: ~ ПП, свързани с балансирането на държавния бюджет. 1. Основните сфери на държавните финанси се обособяват както следва: ~Държавните приходи и методи за събиране на държавни приходи / данъци, заеми/. ~Държавни р
Прочети реферат


Капиталово бюджетиране във фирмата – същност и етапи. Методи за оценка при капиталовото бюджетиране – статични и динамични. Капиталовото бюджетиране е свързано с решенията за инвестициите в дълготрайните активи (материални, нематериални, финансови).// Бюджетирането представлява подробен план за приходите и разходите на даден проект за определен период от време. С този план може да се сравни ефективността на различни проекти и да се направи избор за най-подходящия от тях.// Капиталовот
Прочети реферат
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФИРМАТА По-подробното разглеждане на този елемент от съдържанието на финансите на фирмата налага да се направи и по-детайлна класификация на източниците за финансиране на нейните активи според различни критерии. 3.1. Класификация на източниците за финансиране на активите на фирмата според произхода на финансовите ресурси Според този критерий източниците са: а) вътрешни източници (собствени източници), включващи: - неразпределената печалба; - амо
Прочети реферат
Инвестиционна политика и данъчни преференции при допълнителното пенсионно осигуряване * Особености на инвестиционната дейност – матуритетът при тях е средносрочен и дългосрочен. Институционален инвеститор – разполага с повече средства(ресурс) от текущите средства за плащане в него. Особеностите са следните: * Те са със средносрочен и дългосрочен матуритет; * Водещ принцип в инвестиционната политика е сигурността и стабилността на инвестицията главно поради дългият им инвестиционе
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия