Физика

LCD Monitor Съкратено от liquid crystal display или монитор с течни кристали. Това е вид монитор, който се използва при дигиталните часовници и много портативни компютри. LCD дисплеите използват два листа поляризиран материал с разтвор от течни кристали, намиращ се между тях. Електричните потоци, преминали през течността предизвикват подравняване на кристалите, такова че светлината да не може да премине през тях. Следователно всеки кристал представлява капак, който или позволява на светлината да преми
Прочети реферат
* Как се дефинира работа на непостоянна сила ? * dA = F.dx; * На колко е равен интензитета на електростатичното поле създадено от точков товар разстояние r от него? * E=1/4 .п. Ео.r2.q; * От какво зависи големината на силата с която магнитното поле действа...по който протича ел.ток? * от магнитната индукция на полето, дълж на проводимостта.... * От какво зависи големината на Кулоновата сила на взаим. На ел. Заряди? * от големината на електричните заряди разстоянието между.... * От какво зависи потенц. Енергия на
Прочети реферат


ОСНОВНИ СВОЙСТВА И УРАВНЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ФЛУИДИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ: 1.В кой слой от атмосферата съществува облачност и падане на валежи? 2.Вискозитет на флуида се нарича: 3.Идеален газ се нарича: 4.Инертност на флуида се нарича: 5.Как се изменя скоростта на звука във флуида с увеличаване на скоростта му на движение? 6.Как се изменя статичното налягане с увеличаване на скоростта на идеален несвиваем флуид? 7.Как се изменя температурата на въздуха в тропосферата с увеличаване на височ
Прочети реферат
Електромагнитни явления ТЕСТ 1 . Кое от следните магнитни полета е приблизително еднородно ? а) полето на прав магнит ; б)на праволинеен проводник с ток ; в) на кръгов проводник по , който тече ток ; г) полето вътрешността на дълга намотка , по която тече ток ; 2 . Частица с заряд и маса се движи със скорост в магнитно поле с индукция . Кое от следните твърдения не е вярно ? Магнитната сила която действа на частицата , е правопропоционална на : а) скоростта ; б) заряда ; в) индукцията ; г) масата; 3 . По дъ
Прочети реферат
Съдържание 1.Увод 2.Обща част 2.1.Ефект на Пелтие 2.2.Пресмятане на термоелектричните коефициенти 2.2.1.Термоелектродвижещо напрежение 2.2.2.Електропроводност 2.2.3.Топлопроводност 2.2.3.1.Електронна топлопроводност 2.2.3.2.Решетъчна топлопроводност 2.2.3.3.Биполярна топлопроводност 2.3.Основни принципи при избор на термоелектрични материали 2.4.Оптимизация на термоелектричната ефективност 2.4.1.Оптимална концентрация на носителите на заряд 2.4.2.Оптимален температурен интервал 2.4.3.Основни критерии при и
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия