Физика

Материална точка Идеално твърдо тяло Ако разстоянията между материалните точки в едно тяло не се променят с времето (т.е. то не се деформира) ние го наричаме идеално твърдо тяло. Такова тяло, разбира се, не съществува. Това също е модел, както материалната точка, но той се доближава повече до реалните тела и използването му позволява добро описание на много по-голям клас реални процеси в сравнение с модела на материална точка. Механичното движение Под механично движение във физиката се ра
Прочети реферат
18.1.Реални газове Уравнението на Клапейрон-Менделеев описва добре поведението на газовете само при достатъчно високи температури и немного високи налягания (приближение на идеален газ). Експерименталните резултати показват, че за различните газове това приближение е приложимо за различни интервали на изменение на температурата и налягането. За водород и хелий например тези интервали са доста широки, докато въглеродният двуокис при температури под 250 С, вече показва значителни отклон
Прочети реферат


1 Що е физична величина? – свойството, присъщо на физично явление, тяло, вещество, което може да се разграничи качествено и да се оцени количествено 11 Кои отправни системи са инерциални – хелиоцентрична с-ма. В центъра е Слънцето, а осите са носочени в направление на определени звезди – І закон на Нютон 12.Размерността на импулса,силата е? – MLT-1 21.Единицата за работа е? – W. 22.Размерността за работа е? – ML2T-3. 23.От какво зависи инерционния момент на матерялна точка? – Зависи от масата на точкат
Прочети реферат
Tema-18 Не различимост на тъждествени частици.Фермиони и бозони.Всички електрони имат еднакви физ св-ва.Такива частици се нар тъждествени принципът на неразличимост на тъждествените частици произтича от съотношенията на неопределеност,от които следва,че понятието траектория, общо говорейки,е не приложимо за микро частиците.Състоянието на микро част се описва с вълнова функция.По такъв начин, в квантовата механика тъждестве ните частици напълно губят своята индивидуалност и стават не р
Прочети реферат
Въпрос1 Измерване на физически величини-определения и класификация 1.Понятия за физ величина-познанията за предметите и явленията, процесите и сигналите се придобиват чрез изучаване на техните свойства. Тези свойства са изключително разнообразни, но те имат някои общи характеристики. Характеристики: 1) еквивалент_-_ност-за нея говорим тогава, когато някакво св. Х на обекта А трябва да сравним с някакво св. Х на обекта В може да получим =, 2) Степен или порядък(по висша характеристика), кога
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия