Физика

1. Размерността е израз, показващ как дадена физична величина е свързана с основните в системата. V=S/t [v]=[s]/[t]=m/s dimV=dims/dimt=L/T Физичните величини са такива свойства на телата, които могат да се измерят или оценят количествено. Такива са дължината, масата, времето и др. Основна физична величина в една система е тази, която е приета условно за независима от останалите в тази ситема. Основни физични величини са: дължина, маса, време, големина на ел ток и др. Физичните величини се означават с курсивни
Прочети реферат
КИНЕМАТИКА Материална точка: тяло, чиито форма и размери могат да се пренебрегнат при изучаване на движението му. Отправно тяло: Тяло, спрямо което отчитаме движението. Отправна система: състои се от отправно тяло,координатна система и часовник. Радиус-вектор: вектор от началото на отправната система до материалната точка. Означава се с r (t) r . Траектория наричаме линията, описвана от материалната точка при движението й. Път наричане дължината на траекторията от началното до крайното пол
Прочети реферат


Физика №2 1.Какво разбирате по реперна точка в дадена температурна скала? Температурната скала е непрекъсната съвкупност от числа, свързани линейно със стойностите на някаква физ. Величина, която зависи еднозначно и монотонно от температурата. 2. За какво се отнася разпределението на Болцман n=n0 exp(-Ep/KT) Това равенство дава разпределението на частиците по потенциална енергия в потенциално поле. То представя разпределението на Болцман.. равенството показва, че тяхната концентрация намаля
Прочети реферат
1.Кои са предложенията на молекулната физика? -Всички тела са изградени от атоми или молекули и имат дискретен (зърнест) строеж -Атомите и молекулите, изграждащи телата, са в непрекъснато хаотично движение, наречено топлинно -Атомите или молекулите на всяко тяло си взаимодействат. 2.Начертайте графики за разпределението на Максуел при две различни температури и пояснете означенията? Откорояват се следните особености:функцията има максимум при определена скорост; максимумът се преместв
Прочети реферат
* Динамика на материална точка. Първи принцип на Нютон. Маса и импулс на частица. Втори принцип на Нютон. Основни видове взаимодействия и сили Материална точка (МТ) или частица е тяло, на което се изучава само постъпателното движение като се приема, че формата, размерите и строежа, както и процесите, протичащи в нея не влияят на това движение. Съвкупността от часовник и набора от тела, спрямо които се изучава движението на даден обект се нар. отправна система или система за отчитане. За отчит
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия