Физика

8.Елементи на специалната теория на относителността Принцип на Галилей.Да разгледаме две отправни системи движещи се една спрямо друга с постоянна скорост.ако една от тези системи условно считаме за неподвижна,другата ще се движи спрямо нея праволинейно равномерно. X=x′+ut, Y=y′, Z=z′ T=t′ Тези четири уравнения ни дават преобразуванията на Галилей за преход от една инерциална К.С с друга.Ако дефинираме по горните уравнения спрямо времето ще получим: Vx=v′x+u Vy=v′y Vz=v′z V=v′+u: Система движеща се с
Прочети реферат
1.АТТ- абсолютно твърдо тяло- множеството от материални точки,разстоянието м-у които не се променя при каквито и да било взаимодейсвия. Движение-преместване на телата едно спрямо друго. Сила-количествената мярка за механичното взаимодействие м-у телата.Характеризира се с: --приложна точка-точката, в която е приложена силата --големина-векторна величина |F| --направление(директриса)-правата линия, по която силата се стреми да плъзне приложната си точка --посока-тази страна на директрисата,къ
Прочети реферат


Ел.ток-всяко насочено д-ние на ел.заряд; има посока,големина и плътност. Метални проводници-насочено д-е на електрони-ток на проводимост Посока на ел.ток-посока на дв-е на положителния ел. Заряд Големина на тока-скаларна физ.величина, която се определя от количеството на ел.заряд, преминаващо през напречното сечение на даден проводник за единица време Плътност на тока-векторна физ, величина, която числено се определя от големината на тока,преминаващ през единица площ от напречното сечени
Прочети реферат
=1= Предмет на физиката. Физични величини и закони. Измерване на физичните величини. Международна измервателна система “СИ”. Предмет на Ф: Физиката е една от най-старите природни науки. Древните гърци са я възприемали като наука за околния реално съществуващ свят. Днес тя се определя като наука за природата. Няма точно определени граници между физиката и другите природни науки. Физиката най-точно може да се определи като наука за най-общите и най-простите форми на съществуване на материя
Прочети реферат
Тялото чийто размери в условията на дадена задача могат да се пренебрегнат,се наича материална точка.Положението на една материална точка в пространството се определя от три параметата спрямо дадената оправна система X,Y,Z.Най често във физиката се използва дясно ориентирана декартова кординатна система xyz.В други случай материалната точка се задава със радиус-вектор r и единичните вектори i,j,k на съответните оси xyz. r =x.i+y.j+z.k.Формулата за връзката между големината на радиус-вектора на мат
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия