Физика

13. Звук. Интензитет на звука. Ефект на Доплер Звукът е механично трептене, разпространяващо се в еластична среда – механична вълна Трептят частците на средата V – скорост на разпространение λ - дължина на вълната f – честота на трептене Честотен диапазон 16 – 20 000 Hz Прост (чист) тон ; съставен тон Шум СКОРОСТ НА ЗВУКА V0- При 00С ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ Звуковата вълна може да се разглежда като разпространяващо се в пространството периодично изменение на плътността на въздуха, което съответства на п
Прочети реферат
1. Топл.... Всяко твърдо тяло нагря то до висока температура излъчва видима светлина.С нарастване на температурата излъчването се изм ества към по-малките дължини(по-големи честоти на вълните).При по-ниски температури телата също излъчват електромагнитни вълни но те не се възприемат от човешкото око.Излъчването на електромагнитни вълни от телата нагрети до темпера тура по-висока от абсолютната нула се нарича температурно излъчване. Всяко излъчване на телата се съпро вожда със загуба на
Прочети реферат


1.Уравнението d2.α/dt2 + wo2.α =0, описва трептенето на матем. махало има от математическа 2.При произволно съотношение между честотите се наблюдават фигури на Лисажу 3.Развитие на Фурие-Всяко произволно трептене може да се представи като сума от хармонични трептения с честота кратна на основната му, с подходяща амплитуда и начална фаза. 5.Уравнение на принудено трептене на пружинно махало- d2x/dt2+ 2βdx/dt+ ωo2x=Fo.cos(ωt)/m 6.Бързото нарастване на амплитудата на установеното принудено трептене в областта н
Прочети реферат
Кинематика и динамика на материална точка.Закон на Нютон Механиката е част от физиката в които се изучават законите за д-нието и вз-ие на телата то се дели на 3 части. Кинематика-това е област от механиката в която се разглежда д-нието на телата независимо от причините които го пораждат Динамика-раздел от мех. В които се разглеждат причините за д-ние и вз-ие на телата Статика-разглеьдат се условията за равновеси на телата за да се установи положението на телата в пространството и времето е
Прочети реферат
КОХЕРЕНТНИ СВ. ВЪЛНИ – Вълни,фазовата разлика на които във всяка една точка от пространството е постоянна с времето.Могат да се получат само ако се вземе сноп светлинни вълни от малък участък на 1 източник на монохроматична светлина ВРЪЗКА М/У ИНТЕНЗИТЕТ И ПОТЕНЦИАЛ НА ЕЛСТАТИЧНО ПОЛЕ – интензитета се използва при определяне на елстатично поле и => във всяка точка на полето е необходимо да познаваме трите му компоненти.Докато при скаларното описание на полето чрез потенциала е достатъч
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия