География

_Предлагаме на посетителите на Ханя една разходка в историческия център, едно пътешествие по кръстопътищата и калдъръмите на културите с начало най-централната точка в Ханя – Централният Пазар, който е построен през 1913 г. върху изравненото венецианско укрепление Piatta Forma. Става дума за една величествена сграда под формата на кръст, в която са подслонени 76 магазина, в които се предлага цялата гама от производството на Ханя. Слизайки по западните стълби на пазара излизаме на търговската у
Прочети реферат
2006 г. 1990 г. 1998 г. 2005 г. В 2007 Г.' Общо Общо Общо Общо В Общо Показател градо- селата вете Население към·31.12 (хил. души) 8669.3 8230.4 7718.8 7679.3 5425.3 2254.0 7640.2 Гъстота на население към 31.12 (д./км') 78.1 74.2 69.5 69.3 68.9 Естествен прираст (на 1 ООО души) -%о -0.4 -6.4 -5.4 -5.1 -2.1 -12.4 -5.0 Полово съотношение (брой жени 1030 1050 1043 1064 1078 1030 1065 на 1 ООО мъже) Структура на населението по местоживеене 100 70.6 29.4 100 % в селата 32.8 32 % в градовете 67.2 68 Раждаемост (на 1000 души) - %о 12.1 7.9 9.2 9.6 10.1 8.3 9.8 Тотален коефициент на плодовитост 1.81 1.11 1.31 1.38 1.31 1.60 1.42 Нетен
Прочети реферат


3. Дисперсия и отражение на светлината в дъждовна капка....................................................стр. 13 4. Ъглова ширина на дъгата и разположение на цветовете..................................стр. 14, 15 5. Интересен факт........................................................стр. 16 6. Ползвана литература..............................................стр. 17 Д Ъ Г А Т А Светлинни явления в облаците Облаците в атмосферата се състоят от водни капки, ледени кристалчета или двете заедно, в зависимост от това, на каква височина над Земята се намират. Преминаването на светлин
Прочети реферат
МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ СУ “ Св. Климент Охридски; София Използването на новостите на НТП за усъвършенстване на човешката дейност, които обслужват информационните потребности на обществото, включително и на обучението, придобиват значението на основен фактор и източник на образователни промени. С навлизането на компютърните технологии в училище започна нов етап в интензификацията на обучението, в това число и по география. Усвояваните географски знания в
Прочети реферат
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Геолого- географски факултет Находища на полезни изкопаеми в Азия Гр. София Под влияние на сложното геотектонско развитие на континента, на разнообразния литоложки състав и на палеогеографките условия в Азия са установени богати залежи на различни видове полезни изкопаеми. По запаси на някои от тях континентът заема първо място на Земята. От горивните полезни изкопаеми въглищата в Азия са разкрити в пластовете с палеозойска, мезозойска и
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия