Химия

За целта на настоящия наративен анализ ще бъде използвана методологията на Ролан Барт, очертана от него в произведенията „Увод в структурния анализ на разказа” и „S/Z”. Повествователният (или „наративен”) анализ трябва да изгради „един хипотетичен модел на описание”3 Изложеният модел за работа при анализ на разказ не е просто обзор или компилация от вече разработените подходи на гореспоменатите автори. Барт използва посочените теории само като градивен скелет, който очертава най-о
Прочети реферат
КУРСОВА РАБОТА ХИМИЯ ………………………….. спец. І курс , задочно Тема : Характеристика на химичния елемент – Хром (Cr) І. Място на елемента в периодичната систeма Хромът е първият елемент от VIБ група. В тази група се намират също и молибдена и волфрама. Намира се в IV период. Поредният му номер е Z = 24. Атомната му маса е 51.99. ІІ. Строеж на атома Поредният му номер е Z = 24. Броят на протоните му е p+ = 24 и броят на електроните му е e- = 24. Електронната му конфигурация е 1s²2s²2p63s23p63d54s1. Електронната му обвивка и
Прочети реферат


Синтезиране на наноразмерни композити на основа на железни, никелови и кобалтови оксиди по метода на механохимичен синтез в комбинация с SPS метод 1.1. Получаване на наноразмерни композити на основата на железни, никелови и кобалтови оксиди по метода на механохимичен синтез Цел на тази част от експерименталната работа е получаване на наноразмерни никелови и кобалтови ферити. В научната литература се наблюдава значителен интерес към разглежданата система във връзка с възможността й за
Прочети реферат
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” Химически Факултет Курсова работа по Компютърна химия Тема: Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси. София I. Увод 1.Пропин (Propyne) Алкините в химията са хомоложен ред от ненаситени въглеводороди с обща формула CnH2n-2. Съдържат една тройна връзка между два от въглеродните атоми в молекулата си. Наименованията на видовете алкини завършват на -ин, н
Прочети реферат
Курсова Работа Определяне съдържанието на ZN, Mn, Fe, Co, Ni, Pb, Cu в черноземни и кафеви горски почви чрез ICP-AES Целта на курсовата работа е да се определят концентрациите на най-застъпените метали в състава на два вида почви. Методът за анализ е ICP-AES, който изисква пробите да са в разтвор. Разтварянето е получено за всеки от двата вида почви по два различни начина: първият е екстракция с HCl, а вторият - разтваряне с царска вода при нагряване на пясъчна баня. Също така, да се сравнят резултатите получ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия