Химия

1. Спектрофотометрия. Същност: Спектрометрията във видимата и ултравиолетовата област на спектъра пада към молекулната спектрометрия. По – често тези методи се означават като фотометрични методи за анализ. Те се основават на избирателното поглъщане на електромагнитното лъчение в ултравиолетовата и видимата област на електромагнитния спектър от еднородни, неразсейващи системи, при което молекулите на веществата преминава във възбудено съсътояние. При тези методи определяният комп
Прочети реферат
ТЕМА: Определяне на плътност при ПЕВН През последните години нараства с бързи темпове употребата на фолийни материали, като опаковки както на хранителни, така и на нехранителни стоки. Това се определя от специфичните свойства, които тези материали притежават: ниска плътност, студоустойчивост, влагонепроницаемост, висока механична якост, прозрачност, устойчивост на химически продукти, възможност за директно нанасяне на художествен печат, технологичност при преработката и др. Благода
Прочети реферат


Софийски Университет „ Свети Климент Охридски” Химически факултет Катедра Органична химия Курсова работа На тема Литературна справка в периодичните издания Beilstein и Chemical Abstracts. Методи за синтез на веществото ацетофенонхидразон. София Общи сведения за съединението: Структурна формула: Увод В резултат на направената справка бяха открити три метода за синтез на ацотофенон хидразон, основаващи се на директно взаимодействие между ацотофенон и хидразин, разлагане на α-N,N-диметиламиноац
Прочети реферат
_Курсова работа_ Тема: Определяне на КГВ на нормални алкохоли по апроксимационния метод. Определяне на абсолютна и процентна грешка. І. Цел на курсовата задача. Определяне на концентрационните граници на възпламеняване на нормални алкохоли по апроксимационния метод. Определяне на абсолютна и процентна грешка. ІІ. Съдържание на курсовата задача. А. Теоретична част. Областта на възпламеняване на газове и пари във въздуха е областта от концентра-ция на дадено вещество, вътре в която смес
Прочети реферат
КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ _НА ТЕМА__:_ ЗНАЧЕНИЕ НА БЕЛТЪЧИНИТЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕТО Белтъчините (протеините) са едни от основните хранителни вещества имащи първостепенно значение в храненето.Те се отнасят към жизнено необходимите вещества, без които животът е невъзможен.Белтъчините представляват сложни високо молекулни азотосъдържащи вещества, изградени от аминокиселинни остатъци, свързани помежду си пептидно.Белтъчините са структурен елемент на всяка клетка, тъкан и орг
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия