Химия

Курсова задача Технология на промишлените газове * Да се направи енергиен баланс на криогенен цикъл с високо налягане и детандер с работно вещество въздух и следните параметри: * Въздух на вход в компресора с t=+280С; * Въздух на вход в детандера с t=+50С; * Δt=80С на топлия край на І топлообменник; * Δt=120С на студения край на ІІ топлообменник; * Налягане на вход в компресора Рвх = 0,1МРа; * Налягане на изход от компресора Ризх = 10МРа; * Изотермичен КПД на компресора ζиз.компр = 0.61 * Адиабатен КПД на детанде
Прочети реферат
Съдържание: * Въведение * Характеристика * Изотопи * Поява * Свойства * Атомни * Физични * Разпространение * Платина в разтвор * Химични съединения * Оксиди * Хидроксиди * Халогениди * Киселини и соли * Комплекси * Получаване * Употреба * Платина и влиянието й върху човека * Въздействието й върху околната среда * Платина – платинови метали * Заключение * Библиография * Въведение Платината е химичен елемент с химичен символ Pt и атомен номер 78. Името си е получила от испанският термин „_platina del Pinto”,_
Прочети реферат


ФОРМУЛИ ЗА ИДЕАЛЕН ГАЗ 1. Термодинамични параметри на състоянието: p1, p2 – абсолютно налягане [Pa]. T1, T2 – абсолютна температура [K]. V1, V2 – обем [m3]. R – газова const, , , μ – молекулна маса на идеалния газ , m – маса на идеалния газ [kg]. 2. Процеси с идеален газ 2.1 За изохорен, изобарен и изотермичен процес, уравнението на процеса се получава след почленно разделяне на уравнение (2) на уравнение (1). 2.2 Адиабатен процес. За получаване на неизвестните параметри на състоянието, освен уравнения (1) и (2) се използ
Прочети реферат
Човешкото общество разглежда почвата като част от технологична схема , която осигурява стоковата продукция служеща за изхранването му . Поддържането на балансиран резерв от биогенни вещества в почвения комплекс е една от страните осигуряващи високи добиви на селскостопанската продукция. Най-разпространените средства за опазване от вредители на растенията и животните са пестицидните препарати . Пестицидите са групи от вещества , които представляват ксенобиотици за организмите увре
Прочети реферат
КУРСОВ ПРОЕКТ Тема:” ТРИГЛИЦЕРИДИ (МАЗНИНИ):РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ПРИРОДАТА И ПОЛУЧАВАНЕ (ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ МАЗНИНИ)” Естерите на висшите мастни киселини (ВМК) с глицерола се наричат неутрални мазнини,триглицериди или ацилглицериди.Те са частен продукт на липидите.Почти е задължително в молекулата на мазнините съдърйанието на ВМК от С12 до С20,но се срещат и по-нисши киселини(като задължително всички ВМК съдърйат четен брой С-атоми).В зависимост от броя на
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия