Химия

Софийски университет “Св. Климент Охридски” Химически факултет Курсова Работа По Дидактически тестове в химията Тема: Химична символика и валентност (VII клас) I.Матрица на Тейлър: Ниво на усвояване Уч.съдържание I-во ниво II-ро ниво III-то ниво Общо 1.Химичен знак и химична формула  1 2.Коефициент пред хим. формула   2 3.Индекс след хим. знак   2 4.Молекулни формули   2 5.Емпирични формули   2 6.Относителна атомна маса  1 7.Относителна молекулна маса    3 8.Валентност    3 9.Структур
Прочети реферат
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Химически факултет Тема: _Злато и неговите съединения_ Съдържание * Исторически факти * Разпространение * Употреба * Сплави на златото * Характеристики на златото * Физични свойства * Химични свойства * Химични съединения * Съединения на едновалентното злато * K[Au(CN)2] * Au2O * AuCl * АuI * AuCN * Съедниения на тривалентното злато * H[AuCl4] * Na[AuCl4].2H2O * Au(OH)3 * AuCl3 * AuI3 * Au(CN)3 * Получаване * Интересни факти за златото 10.Използвана литература * Исторически факти Още от на
Прочети реферат


Русенски университет „ Ангел Кънчев” Машинно-технологичен факултет Курсова работа По: Инжинерна химия На тема: Неръждаема стомана 316 Специалност: ТММ ВЪВЕДЕНИЕ Производството и използването на корозионноустойчиви стомани непрекъснато нараства, като основните им потребители са традиционните отрасли в химическата и хранителната промишленост, приборостроенето, автомобилната промишленост, битовата техника, вагоностроенето и корабостроенето, ядрената и класическата енергетика, ст
Прочети реферат
Ш У “Еп. Константин Преславски’’ К у р с о в а р а б о т а по Органична химична технология На тема: Екологични проблеми в процесите сулфониране Шумен’09 * Процеси на сулфониране_._ _Сулфонирането е процес, при който става заместване на водороден атом в молекулата на въглеводородите със сулфогрупа – SO__3_H. П_олучените органични съединения се наричат сулфонови киселини_ R-SO3H. _Сулфоновите киселини са кристални вещества, разтворими във вода с ясно изразен киселинен характер. От органичните ки
Прочети реферат
Ш У “Еп. Константин Пресвски’’ Въздушната обвивка на Земята (атмосферата) е с различен състав и строеж в зависимост от отдалечеността й от земната повърхност. Тя се състои от различни газове, водни пари и суспендирани частици във вид на прах и аерозоли. Атмосферата е изградена от следните слоеве: тропосфера – намира се непосредствено до повърхността на Земята и влиза в състава на биосферата. В този слой се съдържа основното количество на замърсителите.Стратосферата се простира на ви
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия