Икономика

Тема 4 Икономика на предприятието-предприятието на пазара.Маркетингово проучване на пазара. * Същност на маркетинга.Маркетингови концепции. 1.Същност на маркетинга Маркетингът възникват в САЩ в резултат на прекомерното нарастване на производствената продукция и липсата на реализация на тази продукция. Маркетингът възниква като резултат от процеси,които протичат на пазара,където се срещат трите основни негови субекта:потребител,производител и цената на изделието. Или маркетингът е п
Прочети реферат
Тема 6 Персонал на предприятието и ефективното му използване 1.Въвеждащи понятия – състав в структурата и численост на персонала на предприятието Успеха на пр-то и нормалното протичане на производствения процес до голяма степен зависи от осигоряването с необходимите по количество състав и квалификация кадри. В зависимост от изпълняваните функции персоналът се разделя на: * изпълнителски – извършва дейности свързани с основния производствен процес; * разработващ – свързан е с разраб
Прочети реферат


К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА “ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ” НА ТЕМА: “ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО” С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 1. Увод стр. 1- 2 2. Капитал стр. 3 – 11 3. Съвкупни разходи и доходи стр. 12 – 18 4. Брутен вътрешен продукт и брутен национален продукт стр. 18 – 28 5. Заключение стр. 29 – 30 6. Списък на използвана литература стр. 31 Производството е форма на икономическа дейност, имаща за цел осигуряване на стоки и услуги, предназначени да удволетворяват индивидуални и колектив
Прочети реферат
Висше училище „Земеделски колеж” Пловдив КУРСОВА РАБОТА Дисциплина : Програмни средства за решаване на икономически задачи Тема № 1: Транспортни задачи Тема № 2 : Решение на дадената задача Теоретичен въпрос : Транспортна задача Постановка на транспортната задача и математически модели Транспортната задача се формулира по следния начин : Има m пункта , в които се произвежда или се съхранява еднородна продукция . Тези пунктове ще наричаме складове , и n пункта , в които тази продукция се
Прочети реферат
Банково счетоводство Лекция 4 Дата: 22.03.10 ОСОБЕНОСТИ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПЛАЩАНЕТО С АКРЕДИТИВИ БЕЗ ПОКРИТИЕ При този тип акредитиви предварително превеждане на пари, няма, но двете банки, които участват, поемат помежду си ангажименти, без да гарантират плащането. В последствие плащането става чрез технологията на директен дебит. Има няколко етапа на операцията: * Движението на самото акредитивно нареждане(Откриване на акредитива, без да се блокират парите) Платецът депозира в своята търго
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия