Икономика

1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ФИНАНСОВИЯ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ 1. Същност и особености на технологията на контрола По въпроса за същността на технологията на контрола, в нашата страна липсва цялостна разработка, било под формата на нормативен акт или научно изследване. Това дава основание, същността и да се изясни на основата на дедуктивния подход, като се приемат постиженията в това отношение на другите научни области, засягащи общото понятие или понятията, свързани с конкретна о
Прочети реферат
Глава първа Стойност на парите във времето 1. Дефиниция Обикновено тематиката относно инвестиционния анализ в рамките на дисциплината „Финанси на фирмата” или „Корпоративни финанси” започва с изясняване на времевата стойност на парите. Това е така, защото критериите за ефективно управление на инвестиционните парични потоци са базирани върху разбирането за стойност на парите във времето. От друга страна съвременната концепция за фирмените финанси гласи, че стойността на фирмата (с
Прочети реферат


4. Предмет и метод на счетоводството 1. Предмет на счетоводството – Това е имуществото на дадено предприятие, но разгледано в динамика. Предметът на счетоводството показва какво всъщност подлежи на счетоводно отчитане. Предметът включва: - активите на предприятието (ресурси или средства) - пасивите (задълженията на предприятието) - собственият капитал (собствени източници на средства) - разходите -приходите - финансовият резултат - измененията в активите, пасивите и собствения капитал в р
Прочети реферат
ПЕТА ТЕМА. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА УЧЕБНИ ЦЕЛИ СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ГЛАВА, ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ: - да обяснявате основните характеристики на различните източници на финансови средства - да определяте цената на финансиране за различните източници на финансови средства - да изготвяте погасителен план за анюитетен заем - да използвате среднопретеглената цена на капитала като критерий
Прочети реферат
Тема 2 Модели на банкиране и видове банкови институции “_Б__а__нк__о__вите институции са п__о__-опасни от_ _р__ед__о__вна а__р__мия”_ Томас Джеферсън1 2.1 Модели на организация на банковия бизнес _Обвързано_ _срещу транзакцион__н__о банкиране_ _Обвързаното_ _банкиране_ (relationship banking) е един от способите за разрешаване на проблемите, произтичащи от информационната асиметрия и нейните проявления – неблагоприятен избор и морален риск. Както е посочено в табл. 2.1, при този модел на банкиране между кредитор
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия