Икономика

ТЕМА 2 Капитал на БО. Състав, структура и предназначение. Капиталови пазари Капитала на БО намира приложение във всички области на стопанската дейност като: размяна, кредитиране, производство и др. производството, в предмети на труда и самия труд имуществото показва тяхното разпределение да се използват за период от време като задължения на БО към доставчиците, бюджета, персонала и др. гаранция пред кредиторите. Чрез него се опр. същата тази гаранция, чрез отношението собствен-привлечен
Прочети реферат
4 Мениджмънта съществува от древни влемена, но като наука,теоретични изследвания се оформя едва в края на XIX и началото на XX век. До ден дне- шен тази млада наука се развива постоянно , черпейки знания и опит от мина- лото. Историците на мениджмънта вярват ,че доброто познаване на миналото води до по-успешно бъдеще.Хората са казали „гледай корените” , а те са в да- лечното минало.Именно това е една от предпоставките за изучаване на историческите методи и управленски правила и тяхното измене
Прочети реферат


Доц. д-р Лоретта Парашкевова Съдържание на курса: * Прoгнозиране и видове прогнози * Същност и принципи на планирането * Национално планиране и програмиране * Регионално планиране * Фирмено планиране * Стратегическо планиране. Разработване на стратегия * Методи за стратегически анализ * Фирмени стратегии * Маркетингово планиране * Планиране на иновациите * Планиране на производството. Планиране на производствената програма * Планиране на производството. Планиране на производствените мощ
Прочети реферат
Икономическа характеристика на енерегетиката на РБългария Структуроопределящите системи в икономиката на една страна са: •Енергетика; •Транспорт; •Информационна системи. •И трите системи са взаимосвързани като основна е енерегетиката. •Енергийната система осигурява на потребителите и на икономиката на страната енергоносители за потребление: –Електрическа енергия – главна съставна част; –Горива; •Природен газ; •Въглища; •Ядрено гориво; •Вода. –Топлинна енергия под формата н
Прочети реферат
Подаване на декларацията - подава от собственика или от носителя на вещното право на ползване, които са данъчно задължени лица. Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползват и останалите съсобственици или ползватели. Срок за подаване на данъчната декларация – срокът за подаване на декларацията е 2-месечен, считано от датата на придобиване на имота или учредяване на правото на ползване или от настъпилата промяна във вече декларирани данни и 6-месечен при прид
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия