Икономика

Организиране, управление, мениджър Организация. Това е група от хора дейността, на които съзнателно се координира за постигане на обща цел или общи цели. Има 4-ри елемента. 1-ви е че организация има там където съществува група от хора. 2-ри елемент е необходимостта от обща цел(мисия) на тези хора. 3-ти ел.е необходимостта от координиране на дейността на хората в организацията. Ако спрем до тук описваме дейността на един пчелен кошер. 4-ти ел.е съзнателното координиране на дейността на хората. 1.
Прочети реферат
олихвяването се извършва всеки месец, то в горната формула множителят _(р_ е годишният лихвен процент) се заменя с . Пресмятанията обикновено се извършват с калкулатор. Първо ще пресметнем каква сума ще донесе полицата след изтичане на 270-дневния период: лв. Сега трябва да намерим каква печалба би се реализирала за 120 дни ако сума от 2600 лв. нарасне на 2687,50 лв.: , . Доказателство Кликнете тук, за да отворите таблицата. При , се получава _K_ ще нарасне 1,5 пъти за 6 години? . Кликнете тук, за да отворит
Прочети реферат


МЕЖДУНАРОДна икономика 1. Същност и история на международната икономика и на МБО 1. СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ В икономическата наука няма единодушно разбиране на същността на понятията „международна икономика”, „световно стопанство”, световна икономика”, „международни икономически отношения”, „международни бизнес отношения”, „международна икономическа система” и др. Много разпространено е разбирането, че понятията „международ
Прочети реферат
7. Локализац фактори Основната им класификац на териториал и извънтеритор може да се приеме като класическа. Територ оказват влияние в/у локализацията. Към тях се отнасят: материално- веществени елемен на производс, население, селища, степен на изграденост на инфраструкт и др. Извинтеритор са с косвено влияние в/у локализацията- НТП, формите на об6тествена организац, факторът време, стратегическия фактор и др. Преките ф-ри се трансформират в количествено измерими показатели. Косвените ф-
Прочети реферат
ТЕМА 4 Дълготрайни активи. Структура, оценка и състав Активите на БО се разделят на две големии групи - дълготрайни и краткотрайни. Разликата е в това, че дълготрайните активи участват многократно в стопанската дейност на БО, а краткотрайните акт. имат кратък срок на съществуване и използване. Като цяло активите на БО са ресурси, които се контролират от ръководството на БО в резултат на минали събития като покупка, размяна, дарения и др., от които се очаква бъдеща стопанска изгода. 1. Дългот
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия