Икономика

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КУРСОВА РАБОТА на тема: Инвестиции и инвестиционна дейност Дипломант: Научен ръководител: Георги Попов Ф. № СОФИЯ 2010 г. Увод Всяка фирма заделя големи парични средства за закупуване на активи, с които да си осигури прираст на капитала си. При това тя изпада в определена степен на несигурност и поема върху себе си определени рискове. Тези рискове обаче представляват единствената реална възможност за фирмата да си гарантира растеж на прихо
Прочети реферат
Външната търговия на Византия Заедно със засилването на външната търговия през ІХ – Х век, известно засилване в сравнение с предишните столетия получила и външната търговия. Главна причина за това било обстоятелството, че в империята се разрастнало стоковото производствои били шриготвяни повече и по – разнообразни занаятчийски предмети. От друга страна, нараснали значително потребителските нужди на византийската аристокрация. Големи били и потребителните нужди на многолюдните ви
Прочети реферат


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Факултет по машиностроене и уредостроене Катедра: „Индустриален мениджмънт” Курсова работа по Анализ на стопанската дейност. Тема: Измерване влиянието на факторите цени и асортимент върху нарастване обема на продукцията през текущия в сравнение с предходния период чрез използване на индексният метод. Студент: Михаил Василев Василев Фак: № 234074 Група: 22А Ръководител на проекта: Статистическите индекси са относителни показатели. Те дават
Прочети реферат
БИЗНЕС-ПЛАН ЗА ТУРОПЕРАТОРСКА ФИРМА . Основни конкуренти през първата година ще бъдат средно големите туроператорски фирми – тези които предлагат основно пътувания в страната, както и туроператори локализирани в района на София. Целта е предлагане на стоки и услуги при възможно най-изгодни цени, осигуряващи конкурентно предимство. Като лидер в бранша се е отвърдила „Алма Тур”, предлагаща богат осортимент от услуги. Новосъздадените от нас продукти прдлагат на клиентите голям избор
Прочети реферат
АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА Увод Анализът на финансово – икономическото състояние на дадена икономическа единица е важен аспект от управленската дейност, защото той подпомага другите основни управленски функции - планиране, отчитане и контрол. По своята същност, под анализ се има предвид процес на разчленяване на финансовата система на дадено предприятие на съставните му елементи и изучаване на причинно - следствените връзки и зависимости между тях. Същността и съдържанието на фи
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия