Компютърни с-ми и технологии

Алгоритъм за изпълнение на задачата на аccess 1. Създава се празна база данни – Blank Database с име Поръчки. 2. Съставенити са четири таблици – Изделия (с колони Номер на изделие, Име на изделие, Цена на изделие); Клиенти (с колони Номер на клиент, Име на клиент); Поръчки (с колони Номер, Дата, Клиент); Детайли (с колони Поръчка, Изделие, Количество). Създаването на тези таблици може да стане като се използва Create/ Table Design. Попълват се данните в таблиците. Ключовите полета са: на Изделия – Номер на изделие; н
Прочети реферат
Упражнение БАЗИ ОТ ДАННИ. СОРТИРАНЕ. ФИЛТРИРАНЕ. На практика може да вградите малките си бази от данни /списъци/ в проектната папка. Лесно може да следите големи масиви от данни, които да сортирате и филтрирате по различни начини. Excel е в състояние да извършва изчисления като използва Subtotals /междинни суми/ и Pivot Table Reports / отчети със завъртане на таблица/. * Как се водят счетоводни книги. Ще разгледаме работата на малка фирма, която има приходи и разходи. Ще трябва да създадем счетоводна сист
Прочети реферат


MySQL (My Structured Query Language) е многопоточна, многопотребителска SQL система за управление на бази данни и е ключова софтуерна технология с отворен код, която наред с PHP формира основата на повечето действащи Web-сървъри днес. SQL e стандартния език за достъп до СУРБД (Система за управление на релационни бази данни). MySQL е най-популярната система за управление на бази данни с отворен код в света. Приложението й обхваща милиони сайтове. Базата от данни е фундамент на информационните системи. Релационнит
Прочети реферат
Дезоксирибонуклеинови киселини – ДНК Всички структури в клетката, междуклетъчните пространства и телесните течности в многоклетъчните организми са изградени от белтъци. Белтъците са най-застъпената група органични съединения в живите организми. Многообразието им се дължи на също толкова голямото многообразие на друга група органични молекули – нуклеиновите киселини. Днес се знае, че една част от тях носят програмата, по която се синтезират белтъците, а друга вземат пряко участие в
Прочети реферат
Курсов проект към Семинар "Информационни технологии в администрацията" гр. София , 2009 г. Тема 6. Сигурността на обмен на информацията е важен фактор за организацията. Дискутирайте какви мерки за информационна сигурност трябва да предприеме организацията. Опишете конкретни мерки за сигурност в дадена организация, като ползвате публикации за нея Комуникационните мрежи и информационни системи станаха съществен фактор за икономическото и социално развитие. Използването на компютри за
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия