Компютърни с-ми и технологии

Компютри I. Определение за компютър Компютърът е машина, която смята, изчислява (от латински computare = смятам, изчислявам). Освен понятието компютър (макар и по-рядко), се използват и понятията електронна изчислителна машина (ЕИМ) и цифрова електронна изчислителна машина (ЦЕИМ). Компютърът се състои от апаратно осигуряване (hardware) и програмно осигуряване (software). II. Видове компютри Съществуват различни класификации на компютрите, направени на базата на различни признаци. Най-разпространените к
Прочети реферат
~ 7 ~ ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев Курсов проект по Информационни технологии Вмъкване на обекти в текстов документ Възможностите,които притежават съвременните текстообработващи системи за комбинирането на текст с различни обекти в един документ,са толкова големи,че позволяват създаването на рекламни диплянки,вестници,книги и справочници.Тези дейности обикновено са приоритет на системите за предпечатна подготовка. Обектите,които могат да се вмъкнат в текстовия документ,на
Прочети реферат


Реферат по Информационни системи Задание: Информационна система на висше училище. Функционалност на системата: Системата дава следната информация за студентите: трите имена, ЕГН (за чуждестранните студенти е ЕНЧ), място на раждане (държава, град и област), факултетен номер, форма на обучение (редовно/задочно), образователно-квалификационна степен, специалност, факултет, декан, за коя учебна година и за кой семестър е записан студентът, дали има заверка (на края на семестъра), кои са му пре
Прочети реферат
Русенски университет “Ангел Кънчев” РЕФЕРАТ по “Въведение в компютърната и комуникационната техника и технологии” на тема: “MP3-PLAYERS” Русе MP3-PLAYERS 1.Въведение 2.Технология 3.Вътрешните елементи 4. Флаш-памет – плейъри 5. Твърд диск – плейъри 6. MINIDISC плеъри 7. MP3 плеъри хибриди 8.Преминаване от CD към MP3 файлове 9. Аксесоари за вашия МР3 плеър 10.Приложение 1- MP3 файлов формат 11.Приложение 2-USB port 12.Приложение 3-Флаш-памет 13.Приложение 4-LCD 14.Apple iPod Nano второ поколение 15.Източници Mp3 плейърите са най-ново
Прочети реферат
УСЛУГАТА DNS И WINS SERVER Преобразуване на имена Хората обикновено дават на своите компютри лесно запомнящи се имена. Лесно запомнящите се имена улесняват свързването към ресурси с помощта на командата NET USE или Windows XP Explorer. Името на компютъра под управление на Windows, ко­ето се задава при инсталирането, е NetBIOS име. ТСP/IP устройствата използват IР адрес, а не името на компютъра, ко­гато го търсят в мрежата. Затова ТСР/IР мрежите трябва да имат метод за преобразуване на имена, който може да съпоставя и
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия