Компютърни с-ми и технологии

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ :ЕЕ СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Р Е Ф Е Р А Т Дисциплина: Компютърни обучаващи системи Тема:Организация на интернет-форум за дистанционно обучение 1.Организация на Интернет форум за WEB-базирано обучение Web-базираното обучение (Web-Based Training) може да се опише като “обучение, при което WWW се използва като виртуална среда за представяне на учебните материали и/или за осъществяване на учебния процес. Последното означава, че WWW се изпол
Прочети реферат
МОДУЛ 11 Видео хардуер Page 8 of 8 ВИДЕО ХАРДУЕР Технологии за CRT дисплеите Един монитор може да използва една или няколко технологии за изобразяване. Най-популярна продължава да бъде катодно – лъчевата тръба /Cathode ray tube – CRT/ - същата която се използва и при телевизионните приемници. Катодно – лъчевата тръба представлява електронен източник, който изтрелва три електронни лъча – по един за червения, зеления и синия фосфор използван за създаване на цветовете, другия край представлява екран с ф
Прочети реферат


Развитие на глобалните технологии като източник на риск и ролята на държавата за гарантиране и безопасността на гражданите В началото на 21-и век информационните и комуникационните технологии (ИТК) създават нови условия за производство, търговия и комуникация, революционизират функционирането на икономиката и обществото като цяло. Общо е мнението, че бъдещата конкурентоспособност на европейската промишленост и жизнения стандарт на европейските граждани зависят в значителна степен
Прочети реферат
Безжични антени Антените на безжичните устройства имат определяща роля при дизайна и определяне покритието на wi-fi зоната. Основната характеристика на всяка антена е коефициента й на усилване, който се измерва в dBi. Друга характеристика на антените е диаграмата на излъчване и съответно приемане. На първо място ще изясним как трябва да се интерпретира стойността на коефициента на усилване на антената. За целта теоретично е дефиниран т.н., изотропен излъчвател или изотропна антена. Тя пре
Прочети реферат
Нов Български Университет Реферат Тема: Историческо развитие на Операционните системи. Историческо развитие на Операционните системи. Историческо развитие на изчислителните устройства Древна история на компютрите Най-древният инструмент за смятане, който cамата природа е предоставила на разположение на човека, е неговата собствена ръка. Понятията число и фигура са взети не откъде да е, а точно от света около нас. Имената на числителните в много езици говорят за това, че у първобитния
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия