Медицина

Югозападен университет “Неофит Рилски” Факултет по “Педагогика” Благоевград К У Р С О В А Р А Б О Т А “Анорексия и булимия – болести на съвремието” Предал: Проверил: Май, 2007 Съдържание: 1.Увод. 2.Същност на хранителните разстройства – анорексия и булимия. 3.Епидемиология. 4. Лечение и диагностични критерии на „Анорексия невроза” 4.1.Соматични промени и усложнения 4.2.Психопаталогия. 4.3.Патофизиология. 4.4.Психофармакология. 5.Лечение и диагностични критерии на „Булимия невроза”. 5.1.Сомати
Прочети реферат
Софийски Университет - „Св. Климент Охридски” Биологически Факултет Катедра Физиология на животните и човека Курсова работа _Тема__:_ _Болест на Алцхаймер_- _патогенеза и терапия_ Изготвил: Проверил: Георги Бойков Тошев Курсов ръководител: гл.ас.д-р Мариела Чичова Подпис: Спец. 3 курс Молекулярна Биология фак.№10030 Оценка: S София, 2009 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: стр 1. У В О Д……………………….…………………..……….3 2. Р А З П Р О С Т Р А Н Е Н И Е И СОЦ И А Л НА З Н А Ч И М О С Т….…………………....4 3. С Ъ В РЕ М Е Н Н И Д И А Г Н
Прочети реферат


Курсова работа на Гергана Павлова IVкурс MC фак.N36005005 Тема:Алергичен шок Шок е състояние ,при което перфузията на капилярите на тъканите не е достатъчна за поддръжане на жибота . Шокът е спешно състояние , което непосредствено заплашва живота. Според причининителя шокът бива: -травматичен -хиповолемичен -септичен -кардиогеннен -анафилактичен(алергичен) Анафилактичният шок е наи-честата и завършваща със смърт алергична проява. Той наи-често е резултат на различни лекарствени препарати; н
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия