Мениджмънт

У П Р А В Л Е Н И Е Н А Ч О В Е Ш К И Т Е РЕСУРСИ Доц. Никифор Стефанов ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА Всяка организация за да постигне своите цели използва разнообразни ресурси. Те се обособяват в три основни групи. Първата група ресурси, това са суровини, материали, заготовки, горива и енергия. Втората група ресурси, това са сгради, машини, апарати, съоръжения, инструменти, приспособления, транспортни средства и обзавеждане. Третата група, то
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР СОФИЯ Човешките ресурси са най-важните активи, които притежава една фирма и всеки проект, всяка промяна трябва първо да бъде подсигурена с хора, с човешки ресурс.Тяхното ефективно управление и използване е ключът към нейния успех. Много често се казва, че "една организация е толкова добра, колкото е добър нейният персонал". Темата за ефективна трудова заетост е особено акту
Прочети реферат


Индустриалният мениджмънт има за предмет направляването на дейностите и ръководенето на хората с оглед постигането на определени цели при производството на дадена продукция в индустриалната фирма. _Мениджмънтът_ е процес на взаимодействие между две основни подсистеми на индустриалната фирма: управляваща и управлявана. Управляващата подсистема, т.е. субектът на управление се състои от мениджъри или функционални органи (отдели), които оказват управленско въздействие върху управлява
Прочети реферат
Бизнес планиране и контрол – Контролинг Съдържание на контролинга І. Общото и различното между обект и дисциплината на предмет на дисциплината. Контролингът като дисциплина е национална област за стопанското управление. Предметът (изучаваме). Предметът го отъждествяваме с обекта на изучаването от дисциплината. Дефинираме. Обект на изучаване – процесите на контролинга като функционална област на мениджмънта. Функционален инструментариум за разработване, вземане и реализиране на уп
Прочети реферат
КАЗУС УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Подбор на персонал от организациите в България Ще представя казус, в който ще включа следните основни точки. 1. Мащабите и структурата на търсенето на труд от организацията по длъжности – професии, равнище на образование и професионална квалификация и други. 2. Длъжностните характеристики и тяхната роля при подбора. 3. Организацията на подбора и оценката на кандидатите за работа в организацията. 4. Използваните техники и подходи за селекции на канди
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия