Мениджмънт

Богомилството като социално-религиозно учение Възникнало като социално-религиозно учение в Средновековна България през X в. Появата на Богомилството обикновено се свързва с влиянието на някои ереси и преди всичко павликянството ( възниква през VII в. в Армения; дуалистично религиозно учение което, поддържа тезата, че в света се борят 2 сили- добро и зло; видимият свят е творение на злата сила, а невидимият е царството на доброто; павликяните се борят срещу църквата, богатството и светската
Прочети реферат
Въпреки широкото участие на жените в работната сила, относителния дял на жените мениджъри е нисък. Тази ситуация се дължи на редица фактори, описани в литературата като бариери, проявяващи се на равнище индивид, семейство, организация и общество, които възпрепядстват професионалното развитие на жените. Когато говорим за качества като лидерство, повечето хора инстинктивно правят асоциация с мъж, който ръководи. Според повечето мъже, жените нямат лидерски умения, защото мислят различно.
Прочети реферат


К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ДЕНИЦА АТАНАСОВА БУКОРЕЩЛИЕВА студентка по магистърска програма по Политически мениджмънт Фак. N: 751 002 задочно обучение Власт, конфликти, медии. Ролята на медиите в международните конфликти: подбудители, посредници или предотвратяващи насилието Увод По мнението на редица автори, след края на Студената война настъпи кратък период, в който изглеждаше, че светът навлиза в ера на политическа стабилност, траен мир и липса на конфликти.1 Твърдеше се още, че икономичес
Прочети реферат
Технически Университет-София Стопански факултет по Мениджмънт 2 тема: Анализ и оценка на външната среда Име: Васил Димитров Василев Ръководител: Kурс. III гр. 78 ф.№ PC081996 /С. Димков/ I.Теоретична част Анализ на външната среда Външната среда представлява съвкупността от ограничения и условия, в които функционира БО. Тя включвам т.нар. външни фактори (независими променливи). Тези фактори, които съставляват външната среда могат да се разделят на две върешно свързани групи : -макросреда -микросре
Прочети реферат
Висше Училище “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” Ц Д О – гр. Велико Търново КУРСОВА РАБОТА Дисциплина Основи на Управлението Преподавател Доц. д-р Пенчо Пенчев на тема: Мястото на мениджъра в управленския процес Разработил: Милен Стефанов Дянков Фак. № 0082233 Специалност “Икономика на туризма” Дистанционна форма на обучение Семестър І, учебна година 2007/2008г Съдържание: Увод * Същност на управленския процес * Управленски теории и стилове в мениджмънта * Роля и място на мениджъра в управленския процес За
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия