Мениджмънт

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ВАРНА КУРСОВА РАБОТА По ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ Тема : Анализ на “ Винпром Хасково “ ООД гр. Хасково Гр. Варна I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА * Характеристика и предмет на дейност на предприятието. Счита се , че основоположниците на винопроизводството са древните гърци. Според тяхната митология, бог Дионисий им подарил една лоза, която се превръща в основен техен поминък. По исторически данни производството на вино в България и по – специално в Хасковски
Прочети реферат
46 Въведение Един от основните видове транспорт в Република България е железопътния транспорт. За 1 година се превозват повече от 38 милиона пътници и повече от 20 милиона тона товари. Железопътния транспорт има както стопанска, така и социална, а и не на последно място, военно стратегическа функция, което го прави незаменим елемент от икономиката и националната сигурност на Република България. След падането на тоталитарния режим през 1989 година и започналия преход към демокрация в следващ
Прочети реферат


Нов Български Университет Международен Банков Институт Магистърска програма БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ Самостоятелна работа Департамент „Икономика и бизнес администрация” Въпрос 1 1.1. Представете основните видове организационна култура, като изложите накратко техните основни индикатори. Отговор:Най-влиятелният труд за видовете организационна култура е написан от британския теоретик _Чарлз Хенди,_ който е проучил културата на най-различни видове организации и ги е категоризирал според н
Прочети реферат
ЕКСПОЗЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА “ АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 1. Системите за управление на човешките ресурси трябва да съдействат на предприятието да постигане своите стратегически цели с оптимални разходи. В същото време те трябва да отговарят на условията, които съществуват в мо-мента и да се съобразяват с промените във външните и вътрешните фактори, които имат постоянен характер. Поради това, една система за управление на човешките ресурси, разраб
Прочети реферат
УНИВЕРСИСТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВАРИАНТ А – А1 СОФИЯ Разработваме инвестиционен проект за изграждане на ново индустриално предприятие от голяма индустриална фирма фирма-майка, която е инвеститор на обекта. Изходните данни за двата варианта са дадени в приложената таблица. I. Определяне срока на икономически живот на проекта период на сравнение на вариантите А. Методически указания Съвременният подход изисква проектите да се оценяват
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия