Мениджмънт

Планиране на човешките ресуси 1. Същност и значение на планирането – това е цялостната дейност на фирмите и организациите по определяне броя и квалификационния състав на кадрите, както и средствата за тяхното осигуряване. 2. Особености на персонала като обект на планиране. - Хората са по-трудно подвижни в пространството и решенията за тяхното наемане и използване има дълготраен характер; - Фирмите и организациите се нуждаят не точно от персонал изобщо, а от хора с точно определени качест
Прочети реферат
РЕФЕРАТ ТЕМА: Стратегическият мениджмънт-същност, поява и развитие. Дефиниции и място на стратегическия мениджмънт “ Не мога да променя много онова, което става извън моята организация, но мога да променя организацията си, за да е в съгласие с външната среда.” Всяка организация е едновременно социална институция и отворена социална система. В нея се открояват редица подсистеми на производството,на иновационната дейност,на осигурителната,търговската, Финансовата дейност и др. Особен
Прочети реферат


Финанси и финансов мениджмънт. Финансите на фирмата е понятие,за което съществуват множество дефиниции.Те се определят като съвкупност от икономически отношения,които възникват м/у фирмата,държавата и кредитните институции.те са съвкупност от парични отношения,които възникват по отношение на стопанската дейност на фирмата.Централно място в бизнеса заемат парите и задачата им е те непрекъснато да осигуряват по-голяма печалба от стопанската дейност.Това налага фин.ресурси да бъдат у
Прочети реферат
Ценности и социални отговорности на мениджъра * Индивидуални ценности. Ценнност е устойчиво вярване , че определен начин на поведение или целево състояние на съществуване е лично или обществено предпочитан в сравнение с противоположен начин на поведение или състояние на съществуване. Ценностна система е устойчива структура от подредени по важност вярвания на индивида, отнасящи се до предпочитаните начини на поведение или целевите състояния на съществуване. Рокийч групира индивидуа
Прочети реферат
Управлението на човешките ресурси може да се дефинира като – стратегически и последователен подход за управлението на най-ценния капитал на организацията – хората които работят там /индивидуално или колективно/ допринасят за постигането на нейните цели. Проектирането на длъжностите се разглежда като - структуриране на една човешка дейност с цел задоволяване на технико-организационните изисквания на труда и психо-физиологичните нужди на работника, който я изпълнява. Анализът на длъ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия