Педагогика

Контент анализ Тема: Формиране на нравствените ценности у децата от начална училищна възраст посредством приказки Обект: Потенциалът на приказките за изграждане на нравствените ориентири у децата от начална училищна възраст . Предмет: Формиране на нравствените ценности в начална училищна възраст. Цел:Да се формират общочовешките ценности и нравствени качества посредством приказките у децата от начална училищна възраст. Задачи: 1.Да се формират основните нравствени качества на лично
Прочети реферат
Тема РАЗВИТИЕ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ УМСТВЕНО ИЗОСТАНАЛИ УЧЕНИЦИ - АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В МАСОВИЯ КЛАС С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Съвременни концепции за развитието на деца със специални образователни потребности .............................................................. 1.Категории деца със специални образователни потребности................... 1.1.Видове умствена изостаналост.............................................................. 1.2.Възможностите на децата с умствена изостаналост за интегрирано обучение и развитие..........................
Прочети реферат


Образованието в глобализиращия се свят 1. Някои актуални проблеми на образованието в глобализиращия се свят По принцип могат да бъдат откроени няколко много актуални и важни за образованието като стратегическа социална сфера проблеми, нуждаещи се от съответен отговор и по-добро решаване. Първият проблем се отнася до глобалната съдържателна насоче­ност на образователно-възпитателния процес. Тук биха могли да се очертаят няколко основни съдържателни идеи: 1. Хуманизмът като стратегич
Прочети реферат
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА: ОСОБЕНОСТИ НА ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙНАТА СРЕДА ДИСЦИПЛИНА: “ХИГИЕНА И ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ” Увод Здравето и жизнеспособността имат огромно значение за пълноценната реализация на човешкия потенциал – само здравият човек може да развие и изяви заложбите и способностите си в пълна степен. Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност, но в съвременните
Прочети реферат
Вербална диспраксия на развитието – съвременни модели за диагностика и терапия 1. Какво представлява вербална диспраксия на развитието 1.1. Определение Вербална диспраксия на развитието описва трудности във волевото програмиране, комбиниране, организиране, съгласуване и продуциране на говорни звукове. Вербална диспраксия на развитието е описателен термин, който се използва при затруднения в детския говор, които се дължат на планиране на моторните движения и съгласуване на говорните
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия