Педагогика

ЕСТЕТИЗИРАНЕТО НА СРЕДАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - РАЗКОШ ИЛИ необходимост Тезата, която защитавам в настоящия доклад е: естетизирането на средата в детската градина е необходимо и неоценимо средство за възпитаване и поддържане у децата на вкус и усет за красивото, а не осигуряването на разкош в условията на икономическа криза. В защита на тезата в изложението е даден отговор на следните въпроси: 1. Какво представлява естетизирането на средата в детската градина? 2.Защо естетизирането е нео
Прочети реферат
ДИАГНОСТИКА НА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VI КЛАС ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА Подготовката на учениците от VI клас върху действия с рационални числа е критерий за качеството на педагогическия труд на учителя. Учебният процес в следващите класове се опира върху знанията на учениците за рационални числа. Невъзможно е по-нататъшна успешна работа без проверка на знанията и уменията на учениците върху този раздел. Всеки учител трябва да знае какво е нивото на учениците на даден етап от о
Прочети реферат


Projektarbeit (Die Schulsysteme in Europa) Die Shulsysteme in Europa Wir hatten Deutschunterricht und wir beshäftigten uns mit den Shulsystemen in Frankreich, Österreich, Deutschland, England und in der Schweiz. Nach vieler Arbeit, vielem Lesen und Schreiben, erfuhren wir viel über die Möglichkeiten für die Ausbildung in Europa. Frankreich Das Shuljahr fängt Anfang Semptember an und hört Juni auf. Insgesamt haben die französichen Shüler während eines Shuljahres 7 Wochen Ferien. Die französische Shulstunde dauern 55 Minuten. In Frankreich wird in Zeugnis nicht mit den Shulnoten 1-6, sondern mit 0-20, wobei 0 die shlechste und 20 di beste ist. Die Kinder, die von 3 bis 5 Jahre alt sind, müssen die Ganztagshule besuchen. Die Kinder, die von 6 bis 10 Jahre alt sind, müssen die Grundshule besuchen. Die 11-jährige Shüler sind in 5 Klasse, die 12-jährige in 6 Klasse und so wei
Прочети реферат
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛОСОФСКО - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА “СОЦИОЛОГИЯ” КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА КАК СЕ ПИШЕ КУРСОВА РАБОТА гр. Пловдив СЪДЪРЖАНИЕ Избор и формулиране на темата……………………………………3 Подбор на информацията…………………………………………...4 Структура на курсовата работа…………………………………......5 Цитиране …………………………………………………………….8 Изисквания към оформлението на курсовата работа……………..9 Езикови проблеми………………………………………………….10 Библиография…
Прочети реферат
ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” Благоевград ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВА Р Е Ф Е Р А Т на тема: Стратегии за ефективна дейност с надарените ученици Благоевград Напоследък се говори за ново поколение деца с изключителни способности. Това са децата Индиго. Самото наименование произлиза от цвета на тяхната аура. А именно, установено е, че всеки човек е обкръжен от своята аура, която се състои от цветове от дъгата. При тези деца, в тяхната аура преобладава цветът на индигото, т.е. тъмносиния и лилав цвят. Този цв
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия