Педагогика

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” Факултет по педагогика Специалност:ПНУП Дисциплина: Сравнително образование Курсов проект на тема: Сравнение на образователните системи на България и Великобритания Благоевград План: * Цели на образователната система на Великобритания и България. * Управление на образователната система на Великобритания и България. * Финансиране на образователната система на Великобритания и България. * Структура на образователната система на Великобритания и България. * Подго
Прочети реферат
Софийски университет “Св. Климент Охридски” ФНПП ПНУП СИНТЕЗ НА ИЗКУСТВАТА. СИСТЕМА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Гр.София Съгласно формулираните задачи в рамките на формиращото изследване бе използвана т.нар. “синтезна методика”. Чрез нея бяха получени твърде интересни резултати, които съществено обогатиха експерименталната работа.В нея участваха общо 90- деца от детски градини и начални училища. Експериментаът се проведе с по 30деца на 5-6 годишна възраст. При
Прочети реферат


Общуването е разнообразен процес на взаймодействие между хората, при което възниква и взаимно влияние между тях. То е явление, старо колкото човечеството и е основен механизъм зо усвояване на общочовешката култура. Целия живот на всеки отделен човек е низ от контакти в сферата на познанието, емоциите и поведението. Общуването с другите често пъти е продиктувано от външна необходимодт, но за нормалния човек то е една от най- дълбоките вътрешни потребности. Чрез него се развива субективн
Прочети реферат
АНКЕТНА КАРТА Скъпи ученици, Представена Ви е анкетна карта, чрез която желаем да установим Вашето мнение относно качеството на средното образование. Молим да попълните картата, като оградите верният според вас отговор или там където е необходимо да споделите вашето лично мнение. Анкетата е анонимна,използва се с научна цел и провежда се от катедра „Педагогика” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Благодарим Ви! АНКЕТНИ ВЪПРОСИ: 1. Доволни ли сте от начина на преподаване във вашето училищ
Прочети реферат
ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград Катедра:ПЕДАГОГИКА Р Е Ф Е Р А Т _Тема:”_ Андрагогическият цикъл ” БЛАГОЕВГРАД В ранния период на своето утвърждаване (50-60-те години) андрагогията се развивала известна степен като противоположна реакция на централизираното обучение, отличаващо се с централно планиране на образованието, уеднаквени учебни планове и разписания. Образованието на възрастните се приема като нещо различно от образованието на децата и от гледна точка на неговата организ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия