Право

Стопанска Академия „Д. А. Ценов” - Ц С Ф О гр. Свищов Специалност: Съдебни експертизи Предмет: НОСЕ(Нормативно обезпечаване на Съдебните експертизи) Р Е Ф Е Р А Т На тема: Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице. Изготвил: Проверил: Илиян Инчев Маринов гл. ас. д-р П. Стойкова Фак. № 119005 Курс I – задочно обучение Специалност – Съдебни експертизи Свищов, март 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ : I. Процесуална същност на експертизата, в съдебното и до съдебното производст
Прочети реферат
Курсова работа по Философия на правото на тема Субективните права и свободата _Изготвил:_ Даниела Христова _Специалност:_ Право Редовно обучение Свободата е едно от ценностните оценъчни явления,които са отразени в правото и играят важна роля във формирането на неговата същност.Свободата е основен принцип на правото,защото качествата на правото се определят от това доколко то отразява и защитава свободата.Свободата е възможността,личността да има поведение,съответстващо на нейната во
Прочети реферат


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА:АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЕСЕ НА ТЕМА „НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ” Управлението на човешките ресурси е сложен процес за намирането на най-подходящите служители,тяхното обучение и мотивиране за ефективно изпълнение на организационните цели.За разлика от частния сектор,наемането на служители в държавната администрация трябва да способства за повишаването на общественото дов
Прочети реферат
ЮЗУ “ Неофит Рилски “ Правно-исторически факултет КУРСОВА РАБОТА ПО ОБЩИНСКО ПРАВО Тема: Общински съвет-състав,структура,компетентност. гр.Благоевград Съдържание: * Обща характеристика * Общинското самоуправление и правното положение на органите на общината * Общински съветник * Пълномощие * Клетва на съветника и нейното правно значение 4. Ред на дейността * Председател на съвета * Заседанията на съвета 5. Комисии на общинския съвет * Видове комисии 6. Компетентност * Основни насоки * Пра
Прочети реферат
Русенски университет “Ангел Kънчев” – гр. Русе Международно частно право Тема: OБЕКТИВНО ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ Уредбата на приложимото право към договорните отношения с международен елемент е една от най-разработените в международното частно право. Това е така, защото договорът е основният инструмент на гражданския обмен и условие за нормално функциониране на съвременния обществен живот. Разпоредбите на българското международното частн
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия