Право

Определение: Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се състои от едно или повече лица, отговарящи за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала. ООД е правосубектно дружество, юридическо лице, в което съдружниците участват с вноски в разделен на дялове капитал, отговарят за задълженията на дружеството не лично и непосредствено, а само с дяловите си вноски. ООД е търговец по правоорганизационната си фор
Прочети реферат
Със закона за административно и териториално устройиство се урежда създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени. Според този закон административно-териториални единици са областите и общините. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Областта, общината и кметството имат територия, граници, население, наименование и административен ц
Прочети реферат


КУРСОВА РАБОТА Преобразуване на търговски дружества – обща характеристика СЪДЪРЖАНИЕ * Увод * Преобразуване на търговски дружества А) определение Б) вливане и сливане -определение на вливане -определение на сливане В) разделяне и отделяне -опрделение на разделяне -определение на отделяне Г) видове разделяне и отделяне -разделяне чрез придобиване -разделяне чрез учредяване - отделяне на еднолично търговко дружество Д) преобразуване чрез промяната на правната форма Е) преобразуване чре
Прочети реферат
ПРАВОТО НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Възникване и развитие на правната система в Средновековна България Компоненти на правната система са обичайното право,българското писано право , реципираното византийско светско законодателство(след покръстването) и каноническото право(след покръстването-края на IXвек.) Характерни особености на българското средновековно право са:партикуларизмът,ограниченото приложение на действието на писаното право,господство на обичайното право и традиционал
Прочети реферат
_Югозападен университет_ “ _Неофит Рилски_” Правно – исторически факултет К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО Организация на съдебната власт _ТЕМА__: Правен статут на съдии, прокурори и следователи._ Благоевград Съдебната власт е държавна власт, която осъществява правосъдието в Република България. Правосъдието защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдилищата в Република България са районни, окръжни, военни, апелативни, Върховен административен съд
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия