Право

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КУРСОВА РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛСВО. ВИДОВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО София СЬДЬРЖАНИЕ 1. Въведение 2. Понятие за представителство 3. Групи правоотношения при представителството а)вътрешни б)външни 4. Характеристики на представителната власт 5. Видове представителство 5.1 Пряко представителство и т. нар. косвено представителство 5.2. Доброволно, задължително и органово представителство 5.3. Активно, пасивно и смесено представителство 5.4. Индивидуално, ко
Прочети реферат
Представителство в Гражданското право. Общи положения * Обективна необходимост Всеки правоспособен и дееспособен субект на гражданското право участва сам в гражданския оборот, като със своите действия поема права и задължения. Той сам преценява какви правоотношения да установи, за да удовлетвори разностранните си интереси. Невинаги обаче лицата могат сами да установят граждански правоотношения. Така не могат сами да установяват такива правоотношения преди всичко недееспособните
Прочети реферат


"Правно регулиране на престъпленията в глобалната мрежа" Софийски университет "Свети Климент Охридски" Юридически факултет Курсова работа на тема "Правно регулиране на престъпленията в глобалната мрежа" гр. София УВОД Правото е един извънредно сложен и противоречив фенoмен на човешката култура. То стои в основата на нормалния живот на обществото, то е антипод на хаоса и безредието и е основен регулатор на обществените отношения. За да изпълнява тези задача правото трябва да отговар
Прочети реферат
Софийски Университет “Свети Климент Охридски” Юридически факултет Изпитна разработка по Международно административно право на тема: “Правни аспекти на Европейското гражданство. Към въпроса за съпоставката на европейското и българското гражданство” Според юридическата наука гражданството е политико-правната връзка между индивида и държавата, която има траен и устойчив характер. В този смисъл гражданството на Европейския съюз (ЕС) е поредната негова особеност, която разграничав
Прочети реферат
Тема: Протокол №6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, относно премахването на смъртното наказание. Българското наказателно право представлява система от правни норми, установени от нашата държава като специфично средство за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на престъпленията, посредством предвиждане и налагане на наказания на извършилите ги лица. То изразява волята на народа, а едновременно с това и държавната политика във връзка с използване
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия