Психология

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС Анализ на резултатите от теста за одобрение на Д. Краун и Д. Марлоу Резултатите на този тест са от 0 до 20 точки, като 20 точки означава максимално желание за одобрение, а 0 – липса на такова. На фиг.6 информацията е представена чрез хистограма, а на фиг.7 – графика. По абсцисата са точките от 0 до 20 , а по ординатата – брой ученици, получили съответния брой точки. фиг.6 фиг.7 Претеглената средна аритметична в случая е x_ = 9,5 , както се вижда от т
Прочети реферат
Курсова работа по психология Тема: Стимулиране на емоциите в потребителското поведение. Емоциите играят важна роля във всички етапи от процеса на вземане на решение за покупка. Емоцията е понятие, изразяващо психологичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти и обстоятелства. Потребителят употребява стоки не само за да осигури равновесно състояние на организма си, но той се стреми и към преживявания, които най-често нямат директна връзка със същинската цел на потребле
Прочети реферат


Темпераментът Темпераментът Кое прави детето ви уникално? Повечето родители и учители живеят с илюзията за ''съвършеното'' бебе. Традиционното описание на това идеално същество е бебе, което не плаче и не хленчи много често, спи спокойно през нощта и през деня, храни се без да плюе, щастливо се занимава самичко и ангелски гука на гумените играчки. Когато се срещнем с такова едно същество, много често възкликваме: '' О, какво добро бебе!''. Това означава ли, че всички бебета, които не отгова
Прочети реферат
Известно е, че в историята на експерименталната социална психология, най-вече американската, изследователите се стремят да изведат универсални общочовешки закономерности на социалното поведение, общуването и междуличностните отношения. На практика, всички разработвани от тях теории и модели - от концепцията фрустрация-агресия до атрибутивните теории могат да бъдат характеризирани като интраиндивидуални механизми или процеси на обработка на информацията. Те се активират в отговор
Прочети реферат
Психология на мъжкото поведение. Спортни навици. Въпроса, който всяка една жена си задава, по повод на мъжката природа е : Как са станали такива? Този въпрос не винаги цели да открие обективната истина за понякога необяснимото мъжко поведение, а по-скоро изразява иронично, женското недоумение по този фундаментален въпрос. И все пак, този въпрос се повдига при всяко женско събиране. Хипотезите са много, а истината има много относителен характер и не винаги оправдава женските очаквания. Въп
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия