Счетоводство

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – СЪЩНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Годишното счетоводно приключване е процес на обобщаване и на логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото отчитане в посока на създаване на обобщена счетоводна информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината. Както вече се посочи по-горе, Законът за счетоводството приема календарната година за отчетен период. За този пери
Прочети реферат
Обща характеристика на разходите и задачи на счетоводството В предприятията се извършват различни видове разходи. За да могат същите по-добре да се анализират, контролират и отчитат е целесъобразно да бъдат групирани (класифицирани) в еднородни групи по определени признаци като: а) според икономическата им същност – те се групират на материални и трудови разходи, б) според състава на разходите – едноелементни и комплексни, в) според отношението им към обема на дейността биват променли
Прочети реферат


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. Всички стопански операции намират отражение в системата от счетоводни сметки. Тази информация съдържа данни за количествената и качествената характеристика на различни факти, явления процеси. Информацията се отнася за тяхната динамика, структура и статика. Счетоводната информация се създава въз основа на извършените стопански операции, намерили отражение в първичните счетоводни документи. Счетоводната обработк
Прочети реферат
МЕТОДИ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНО И МУЖДУФИРМЕНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ КОГАТО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ГЛАВА, ВИЕ ЩЕ ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА: * Особеностите на комплектуващите изделия като обект на ценообразуването * Състоянието на проблема за ценообразуването на междинната продукция от гледна точка на фирми с вертикално интегрирана производствена структура * Принципите, върху които е изграден и функционира ценовият механизъм при вътрешнофирмените доставки на части, възли и детайли * Плюсове
Прочети реферат
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Бюджетните предприятия съставят годишен финансов отчет съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството , Указания на МФ, ДДС№20 и ежегодните писма на МФ за годишното приключване. Формата, съдържаниетоа и съставните части на ГФО се утвърждават сдъс заповед на Министъра на финансите, те са: 1. Счетоводен баланс; - бюджетни сметки - извънбюджетни сметки и фондове - други дейности; - и консолидиран и трите групи в последната четвърта
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия